Back

Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգ - հայաստանի հանրապետության իրավունք. Իրավական համակարգը պետության հիմնական իրավական երևույթներն ամբողջացնող ֆիկցիա ..                                               

Արցախի դատական համակարգ

Արցախի Հանրապետության դատական համակարգ, Արցախի Հանրապետության տարածքում արդարադատություն իրականացնող պետական իշխանության մասնագիտացված մարմինների համակարգ։ Դատական իշխանությունը պետական իշխանության հատուկ, անկախ մարմիններին՝ դատարաններին պատկանող բացառիկ իրավունքն է հատուկ դատավարական կարգով քննել է իրավական վեճերն օրինակության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և վերականգման նպատակով։

                                               

Կիսանախագահական համակարգ

Կիսանախագահական համակարգ կառավարական համակարգ է, որտեղ նախագահը և վարչապետը ակտիվ մասնակցություն ունեն պետության կառավարման գործընթացում։ Պառլամենտական հանրապետությունից տարբերվում է նրանով, որ նախագահին ընտրում է ժողովուրդը։ Վերջինս ավելի շատ լիազորություններ ունի քան ֆորմալ նախագահները որոշ երկրներում և տարբերվում է նախագահական համակարգից նրանով, որ չնայած նա է ձևավորում կառավարությունը, սակայն օրենսդիր մարմիը կարող է նրան հայտարարել անվստահություն և պաշտոնանկ անել։

                                               

Օրենսգիրք

Օրենսգիրք - համակարգված միասնական օրենսդրական ակտ, որը կարգավորում է հասարակական հարաբերությունների որևէ համասեռ բնագավառ ։ Օրենսգրքին բնորոշ է որոշակի կառուցվածքը ։ Օրենսգիրքն իրավունքի համասեռ հասարակական հարաբերությունները կարգավորող բոլոր կամ հիմնական նորմերը համակարգված և կանոնակարգված ձևով շարադրված օրենքն է։ ։ "12" ։ Հայկական Սովետական հանրագիտարան ։ Երևան) Օրենսգրքերը՝ որպես իրավական ակտ առավելապես առկա են մայրացամաքային իրավական համակարգի երկրների օրենսդրությունում՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Իսպանիա և այն, այդ թվում՝ Հայաստանը։ Անգլո-սաքսոնական համակարգի երկրների համար՝ Անգլիա, Ա ...

                                               

Էկոլոգիական իրավունք

Էկոլոգիական իրավունքը Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի համակարգի հարաբերականորեն երիտասարդ, միևնույն ժամանակ բավական արագ զարգացող իրավունքի ճյուղերից է։ Իրավունքի այս ճյուղի ձևավորման գործընթացը սկսվել է 1970-ական թվականներին, երբ գլոբալ և տեղական էկոլոգիական հիմնախնդիրները զարկ տվեցին բնական և հասարակական գիտական ուսումնասիրությունների զարգացմանը։ Հումանիտար ուսումնասիրությունների համակարգում ավանդաբար առանցքային տեղ զբաղեցնող իրավագիտության շրջանակներում բնօգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնահարցերի ուսումնասիրություններն ընդհանրացա ...

                                               

Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալություն

Հայաստանի մտավոր սեփականության գործակալություն, առանձնացված ստորաբաժանում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կազմում, որը ծառայություններ է մատուցում մտավոր սեփականության բնագավառում, իրականացնում է մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանության հետ կապված՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված գործողություններ, ապահովում է մտավոր սեփականության բնագավառի կադրերի պատրաստումը, օժանդակում է ՀՀ պետական արտոնագրային հիմնապաշարների համալրմանը, իրականացնում մտավոր սեփականության բնագավառին առնչվող այլ աշխատանքներ։

                                               

Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհուրդ

Հայաստանի արհեստակցական միությունների խորհուրդ, Հայաստանի արհեստակցական միությունների ղեկավար մարմին։ Ընտրվում է Հայաստանի արհմիությունների համագումարում և իր գործունեությամբ հաշվետու է նրան։ Համագումարների միջև ընկած ժամանակաշրջանում ղեկավարում է ՀՀ արհմիությունների գործունեությունը։ ՀԱՄԽ պլենումներ է հրավիրում 6 ամիսը մեկ։ Պլենումների միջև ընկած ժամանակաշրջանում արհմիութենական աշխատանքները կազմակերպելու համար ՀԱՄԽ ընտրում է նախագահություն և քարտուղարություն։ Ղեկավարում է արհմիությունների ճյուղային հանրապետ․ կոմիտեների գործունեությունը, լսում նրանց հաշվետվությունները։ ՀԱՄԽ օժտված է օրենսդ ...

                                               

Պառլամենտարիզմ

Պառլամենտարիզմ, պետական համակարգ, սահմանափակում է օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների գործառույթները։ Պետության կողմից հասարակության կառավարման հստակ համակարգ, որը բնութագրվում է օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների տարանջատմամբ, որտեղ պառլամենտն ունի քաղաքական և գաղափարական էական դեր։ Պառլամենտը չի կարող գոյատևել առանց պառլամենտարիզմի։ Պառլամենտարիզմի կարևորագույն տարրերն են՝ իշխանությունների բաժանումը ճյուղերի, օրինականությունը, ներկայացուցչությունը։ Պառլամենտարիզմի համար իշխանության բարձրագույն կրողը ընտրովի մարմինն է, որին տրված է նորմատիվ որոշումներ՝ օրենքներ ընդունելու լիազորություն ...

                                               

Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին, որը մշակում և իրականացնում է արտաքին գործերի բնագավառում Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը, կազմակերպում և ղեկավարում է դիվանագիտական ծառայությունը՝ իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում։ Ադրբեջանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն գործում է Ադրբեջանի Սահմանադրության, օրենսդրության, Նախագահի հրամանագրերի, կարգադրությունների և նրա կողմից կանխանշված արտաքին քաղաքական ուղեգծի հիման վրա։ Արտաքին գործերի նախարարությունը համակարգում է Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմիններ ...

                                               

Երևանի քաղաքապետարան

Երևանի քաղաքապետարան, համայնքային ծառայություն իրականացնող պետական մարմին, որի նպատակն ու խնդիրն ավագանու և քաղաքապետի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, այլ իրավական ակտերով վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման, ինչպես նաև քաղաքացիական իրավահարաբերություններին ավագանու և քաղաքապետի մասնակցության ապահովումն է։

                                               

ՀՀ ՊՆ նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտ

Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանն նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտ, ՀՀ ՊՆ ՆԱԴ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության աշխատակազմից դուրս առանձնացված ստորաբաժանում, որն օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման, նախարարության գնումների գործընթացի, ռազմարդյունաբերական ոլորտի կազմակերպման ու վերահսկողության գործառույթներ։ Դեպարտամենտն ստեղծվում, վերակազմակերպվում, և դրա գործունեությունը դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ։ ՀՀ ՊՆ ՆԱԴ-ը գոր ...

                                               

Դատախազ

Դատախազ, դատախազության հիմնական օրինական ներկայացուցիչն է։ Դատավարության ընթացքում հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրվող անձի դեմ հարուցված փաստարկների համար պատասխանատու կողմ է։ Տարբեր երկրներում դատախազների գործառույթները տարբեր են և հիմնականում պայմանավորված են պատմականորեն ստեղծված պայմաններով։

                                     

Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգ

Իրավական համակարգը պետության հիմնական իրավական երևույթներն ամբողջացնող ֆիկցիա է։ Այն ընդհանրացնում է իրավական բոլոր ֆենոմենները. իրավագիտակցությունը և իրավահասկացողությունը, իրավագոյացումը և իրավաստեղծումը, իրավահարաբերությունը, իրավունքի աղբյուրները, ձևերը, իրավունքի նորմերը, իրավունքի իրացումը և այլն։

Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի ձևավորման սկիզբը դրվել է 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեի անցկացմամբ և նույն թվականի սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի կողմից անկախության հռչակմամբ։ Հայ իրավունքի զարգացման համար Հայաստանի պատմության այս փուլը շրջադարձային էր, քանի որ հնարավորություն ընձեռեց անկախ պետականության պայմաններում ձևավորելու մարդու իրավունքները, ազատությունները, օրինական շահերն ու բարեկեցությունը երաշխավորող ինքնուրույն, կայուն իրավական համակարգ։ Հայկական երրորդ հանրապետության և անհատի փոխհարաբերման այս նոր հարթության բարձրագույն իրավական ձևը՝ ՀՀ սահամանադրությունը սահմանվեց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին՝ սուվերենի ազատ կամահայտությամբ։

Պատմական անհրաժեշտությամբ և ժամանակի թելադրանքով Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը սկսեց ձևավորվել, և այժմ էլ զարգանում է ռոմանոգերմանական մայրցամաքային իրավական ընտանիքը բնորոշող օրինաչափություններով։ ՀՀ Սահմանադրութունը գրվել է ֆրանսիայի սահմանադրության մոդելի հիման վրա։, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը հիմքում ունի ԱՊՀ պետությունների համար մշակված մոդելային քաղաքացիական օրենսգիրքը, իսկ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչական օրենսդրության զարգացման գործում զգալի է գերմանական իրավունքի ազդեցությունը։ Այդուհանդերձ, գաղափարական և կառուցակարգային նոր հենքի վրա գոյացող իրավական համակարգը դեռևս կրում է Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների իրավական գործընթացների տարատեսակ դրսևորումների ազդեցությունը։

Հաշվի առնելով իրավական համակարգերի՝ իրավական ընտանիքներում խմբավորման մշտապես ընդգծվող պայմանականությունը իրավական կոնվերգենցիա՝ ՀՀ իրավական համակարգի էությունը հասկանալիս անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատական իրավաստեղծմանը։ ՀՀ-ում սահամանադրական արդարադատությունն իրականացնում է ՀՀ սահմանադարական դատարանը, իսկ ՀՀ սահմանադրության 92-րդ և ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի ուժով համահունչ և կանխատեսելի դատական իրավունք ձևավորելու լիազորությունը վերապահված է ՀՀ վճռաբեկ դատարանին։ Հայաստանի Հանրապետությունն աշխարհիկ պետություն է, ինչը ենթադրում է հասարակական հարաբերությունների կարգավորում բացառապես պետական իշխանության մարմինների ընդունած իրավական ակտերի միջոցով։ Այդուամենայնիվ, Հայ Առաքելական Եկեղեցին պետականության բացակայության պայմաններում ունեցել է և ներկայումս ունի առանձնահատուկ դեր ՀՀ իրավական համակարգի բարոյահոգեբանական հիմքի անհերքելի մաս կազմող հումանիտար արժեքների պահպանման գործում։ Այս իսկ պատճառով ՀՀ սահմանադրության 8.1 հոդվածը սահմանում է. "Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում" ։

Օրենսդրության համակարգն ամբողջացնում է, որպես կանոն, տվյալ իրավական համակարգի հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերը։ Օրենսդրության համակարգն անհրաժեշտ է տարբերել իրավունքի համակարգից։ Վերջինս ունի օբյեկտիվ բովանդակություն, քանի որ ուղղված է իրավունքի տարբեր ճյուղերի միջոցով օրենսդրության օբյեկտիվ բովանդակության ճանաչողությանը։ ՛Օրենսդրության համակարգ՛ եզրույթը հնարավոր է կիրառել լայն իմաստով՝ մատնանշելով ՀՀ-ում գործող իրավական բոլոր ակտերը, ինչպես նաև՝ նեղ իմաստով՝ անվանելու ՀՀ Ազգային ժողովի ընդունած իրավական ակտերը։ ՀՀ իրավական բոլոր ակտերը մատեչելի են Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգում՝ հետևյալ էլեկտրոնային հղմամբ. www.arlis.am։ ՀՀ օրենքներն այբբենական դասակարգմամբ հասանելի են ՀՀ Ազգային ժողովի կայք էջում՝ հետևյալ էլեկտրոնային հղմամբ. www.parliament.am։ Մինչև 2001 թվականն ընդունված օրենքները մատչելի են նաև անգլերեն և ռուսերեն թարգմանությամբ։

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատական ակտերը զետեղված են ՀՀ սահմանադրական դատարանի կայքում. www.concourt.am։ ՀՀ դատական համակարգի այլ ատյանների դատական ակտերին հնարավոր է ծանոթանալ www.datalex.am կայքում։

                                     

1. Օգտակար աղբյուրներ

Արթուր Վաղարշյան, "Գործառութային ինքնաբավությունը որպես դատական իշխանության կազմակերպման սկզբունք պատմության դասերի տեսական իմաստավորում" 2013 | Հոդված/Article ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողով նվիրված Շ.Ն. Պետրոսյանի 100-ամյակին 14 դեկտեմբերի, 2012 թ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, 320 էջ, 19-29 էջեր։

Արթուր Վաղարշյան "Պետության և իրավունքի տեսություն – 2" 2011 | Գիրք/Book Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.։ Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 448 էջ։

Արթուր Վաղարշյան "Պոզիտիվ իրավունքի բացերի լրացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները" 2011 | Գիրք/Book ԼՂՀ դատական իշխանություն, ԼՂՀ դատավորներ ՀԿ, Ստեփանակերտ, 2011, թիվ 1, 6-12 էջեր։

Գ.Ե. Հովսեփյան "Թ. Կամպանելայի պետական-իրավական հայացքները" 2002 | Գիրք/Book Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002

Հ. Ս. Գևորգյան "Պետության և իրավունքի տեսություն" 2012 | Գիրք/Book ԵՊՀ, Երևան 2012, 112 էջ։

Հ.Ս. Գևորգյան "Իրավաձևավուրումը և իրավաստեզծում" դասախոսության տեքստ, "Իրավունքի համակարգ" դասախոսության տեքստ 2000 | Գիրք/Book Ոսումանկան ձեռնարկ, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, Երևան, 2000, 32 էջ։

Հ. Ս. Գևորգյան" Аксиологический аспект систематизации законодательства” 2007 | Հոդված/Article Իրավագիտության հարցեր № 2-3, 2007, էջ. 6-8։

Ваге Геворкян" К вопросу о социально-исторической роли государственности” 2013 | Հոդված/Article Պետություն և իրավունք Государство и право, թիվ 4 62, Երևան 2013 թ., էջ 20-26 |

Ваге Геворкян" К вопросу о методологии изучения государственности” 2012 | Հոդված/Article Պետություն և իրավունք Государство и право, թիվ 1-2 55-56, Երևան 2012 թ., էջ 81-85 |

Վ. Նազարյան "Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Ծանոթագրություններով և մեկնաբանություններով", Երևան 1998 թ.։

Վ. Նազարյան "Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ։ Սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ", Երևան 2000 թ.։

В. В. Геворкян" К понятию государственности” 2011 | Հոդված/Article "Բանբեր Երևանի համալսարանի", Երևան 2011 թ., 133.3, էջ 16-22։

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն "Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք հատուկ մաս" 2012 | Գիրք/Book Դասագիրք բուհերի համար։ Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ։ Եր., Երևանի համալ. հրատ։ Վերահրատարակումներով

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ "Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք ընդհանուր մաս" 2012 | Գիրք/Book Դասագիրք բուհերի համար։ Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ։ Եր., Երևանի համալ. հրատ։ Վերահրատարակումներով

Բարսեղյան Տարիել Կարապետի "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք" 2014 | Գիրք/Book 4-րդ հրատարակություն Երևան, "Տիգրան Մեծ", 2014,Առաջին մաս, 560 էջ։

Բարսեղյան Տ.Կ., Ղարախանյան Գ.Հ., Հայկյանց Ա.Մ. "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք" 2009 | Գիրք/Book Երրորդ մաս, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 496 էջ, 5րդ հրատարակություն, խմբագիր՝ Ն.Ա.Այվազյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 736 էջ։

Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Ս. Վ. Մուրադյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան, Է. Է. Շաթիրյան, Վ. Վ. Ռաֆայելյան "Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավունք" 2012 | Գիրք/Book Ուսումնական ձեռնարկ ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Դանիելյանի, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2012, 704 էջ։

Էդգար Շաթիրյան, Սամվել Մուրադյան "Ֆինանսական իրավունք" 2009 | Գիրք/Book Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր՝ Ռաֆայել Եղյան, ԵՊՀ հրատարակություն, Երևան, 2009, 352 էջ։

Գագիկ Ղազինյան "Հայաստանի իրավական համակարգը և իրավունքի աղբյուրները IV-IX դարերում" 2013 | Հոդված/Article Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. "Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտա¬հրավերները" ։ Զեկուցումների դրույթներ. – Եր.։ ՀՀ ԳԱԱ "Գիտություն" հրատարակչություն, 2013, էջեր 307-308։

Ա. Իսկոյան "ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույց" 2012 | Գիրք/Book Ուղեցույց, Ա. Իսկոյան - գլխավոր խմբագիր, "Տիգրան Մեծ" հրատ., Երևան, 2012, 352 էջ։

Ա. Բ. Իսկոյան" Основы развития национальной экологической политики как одной из важных условий совершенствования экологического законодательства” 2012 | Հոդված/Article ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջեր 328-339։

Ս. Գ. Մեղրյան "Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում" 2012 | Գիրք/Book ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, 256 էջ։

Գ.Վ. Պետրոսյան "Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք ընդհանուր մաս" 2009 | Գիրք/Book Բուհական դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2009, 336 էջ։

Վ. Քոչարյան "Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պրակտիկան" 2010 | Գիրք/Book Ուսումնական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010, 1087 էջ։

Վ. Քոչարյան "Հայերի ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի ենթատեքստում" 2008 | Հոդված/Article Ուխտ Արարատի, թիվ 2 16, նոյեմբեր-դեկտեմբեր, Երևան 2008, էջեր 18-20։

Վ. Քոչարյան "Միջազգային իրավունք" 2002 | Գիրք/Book Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալս. հրատ., Երևան 2002, 502 էջ։

Վ.Վ. Հովհաննիսյան Վերաքննության կարգով դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները Հայաստանում | Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2013, 544 էջ։

Վ. Վ. Հովհաննիսյան Առևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011

Վ. Վ. Հովհաննիսյան Քաղաքացիական գործերով դատական վերանայման ինստիտուտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանում | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2011, 256 էջ։

Users also searched:

իշխանության ճյուղերը, կառավարման համակարգ, հհ պետական կառավարման մարմիններ, հհ սահմանադրություն 2015, հհ սահմանադրություն 2020, պետական իշխանության մարմիններ, պետական կառավարման համակարգ, օրենսդիր իշխանություն, կառավարման, իշխանության, կառավարմանհամակարգ, սահմանադրություն, համակարգ, մարմիններ, պետական, իշխանությանճյուղերը, հհսահմանադրություն, պետականկառավարմանհամակարգ, հհպետականկառավարմանմարմիններ, իրավական, օրենսդիրիշխանություն, օրենսդիր, իշխանություն, ճյուղերը, Հայաստանի, Հանրապետության, ՀայաստանիՀանրապետությանիրավականհամակարգ, պետականիշխանությանմարմիններ, հայաստանի հանրապետության իրավական համակարգ,

...

Հհ սահմանադրություն 2015.

Պաշտոնական կայք. Իրավական ակտերՓԳ առնչվող իրավական ինքնակառավարման մարմինների համակարգի մեջ։. Պետական իշխանության մարմիններ. Իրավական ակտեր ACBA. ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը և տարրերը։ Մարդու և քաղաքացու իրավական. Պետական կառավարման համակարգ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ. Հյուպատոսական հաշվառումը ՀՀ տարածքից դուրս էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Ինչ իրավական հետևանք կարող է առաջացնել. Օրենսդիր իշխանություն. ՄԱԿ ի պայմանագրերն ու UN in Armenia. ԵՒ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ. ​Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական.

Հհ պետական կառավարման մարմիններ.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք. Ներով որոշակիություն ստանում՝ իրավական համակարգի ու իրավակիրառ պրակ տիկայի. Մերժում եմ կեղծիքը և. Էլեկտորնային հայցադիմումների համակարգ 24 7 սկզբունքով գործող առցանց.


Կատեգորիա:Իրավական համակարգեր.

Նորություններ, իրավական ակտեր, Շրջիկ առևտրի կետերի ամրագրման համակարգ Երևան. Իշխանությունը Ադրբեջանի հետ. Այլ իրավական ակտերով կարգավորվող Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ջերմամատակարարման համակարգեր, օդային և.

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ.

ՀՕ 122 Ն. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենքը ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ 123 Ն ​. Իրավական ակտեր ՀՀ ֆինանսների. ՀՀ օրենսդրության դասակարգիչ Համակարգի իրավական բազան պարբերաբար թարմացվում է,.


Ջրվեժի համայնքապետարանի.

Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի, օրենսդրության և. Արցախի Հանրապետության. Իրավական ակտը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության. Ակցանով կտրել է ՀՀ ում ՌԴ Armlur. Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ իրականացնում է քաղաքական,.


ՀՀ ՏՄՊՊՀ, ՀՀ այլ օրենքներ.

Հարգելի օգտվող, Խնդրում ենք կազմակերպության հետ կապվելիս նշել ​Սփյուռը որպես. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 2025 ԹԹ. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. Հիշեք փրկության հեռախոսահամարը 911. Դատավոր Արթուր Սմբատյանը և օրենքի. Իրավական ակտերի ԵՎ հանրային քննարկման ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ.

Արձանագրային որոշումներ E.

Իրավական կարգավորումները: ջային գործունեության մասին ՀՀ օրենքը, մշակվում են տնտեսվարման ինքնուրույն համակարգ. Հայ Eng Рус Արագածոտնի մարզ Արարատի. ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ ներդրվում է աղբահանության նոր համակարգ։.

05.02.2019 8 1 Untitled.

ՏԻՄ երի իրավական ակտեր Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2021 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզային փրկարարական Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 205. Հաղորդագրություն. Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգ. Հայաստանի հանրապետության Arlis. Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ ԱՊՀ իրավական ակտերի և այլ փաստաթղթերի.


Նորություններ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարության մամուլի համակարգի ներդրման, մարտական հենակետե. ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական. Կառավարման համակարգը Հայաստանի. ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ իրավական դաշտը և բարձրացնել մրցակցային. Վաղարշակ Հարությունյանը ՀՀ ՊՆ. ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍԻԱՆԻ ու գնահատականը Հայաստանի սահմաններին տիրող անհանգիստ. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 201 րդ դատարանը և գործող իրավական համակարգը պետք է.

Հայաստանի Հանրապետության Դատական.

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետությունում նորմատիվ իրավական ակտեր: Լիազորող նորմերը պետք է և բազմակուսակցական համակարգը. Սիսիանի համայնքապետարանի. 5 մասնակցում է Նախարարության իրավական ակտերի Նախարարության համակարգի առևտրային ընդունված՝ Հայաստանի Հանրապետության. Հայաստանի Հանրապետության. Բազմաթիվ իրավական համակարգեր ունեցող պետության իրավունքի կիրառման ինստիտուտը. Գլխավոր ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ. Ապահովվում է իրավական համակարգի ներքին կայունությունը և ներդաշնակությունը.


ՀՀ կենտրոնական ընտրական Armenia News.

Սահմանադրությունը ՀՀ Սահմանադրությունն ընդունվել է 1995 թ. հուլիսի 5 ին՝ հանրաքվեի. Og.am Կոնցեռն Դիալոգ. ՀՀ դատավորների միության պաշտոնական կայքի պայմանավորված է ՀՀ իրավական համակարգի. Սեվանի քաղաքապետարանի պաշտոնական. ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանել է, թե ինչպես կարող է.


ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ.

Դաշինքի կազմակերպած ՀՀ և Արցախի միջոցով փորձում է իրավական ուժ տալ. Իրավական ակտեր Converse Bank. Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի կոդիֆիկացման ձևով.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →