Back

Հասկացություններ - Հասկացություն, Հարթություն, Կետ, Գողական օրենք, Սիդերիկ պարբերություն, Տարրական մաթեմատիկա, Միաստվածություն, Ճանաչողություն, Լոռեցի Սաքոն ..                                               

Հասկացություն

Հասկացություն, տրամաբանության մեջ՝ մտքի տարրական ձև, որը արտացոլում է առարկան իր էական հատկություններով ։ Հասկացությունները կազմավորվում են մտավոր գործողությունների, մասնավորապես աբստրակցիայի և ընդհանրացման միջոցով։ Հասկացության կառուցվածքի մեջ տարբերում են բովանդակություն՝ նրա մեջ արտացոլված հատկությունների ամբողջությունը, և ծավալ՝ առարկաների այն դասը, որն ըստ այդ հատկությունների ընդգրկվում է տվյալ հասկացությամբ։ Որքան լայն է հասկացության բովանդակությունը, այնքան նեղ է նրա ծավալը, և հակառակը։ Հասկացությունները բովանդակությամբ լինում են դրական կաթնասուն և ժխտական ոչ կաթնասուն, հարաբերակցակ ...

                                               

Հարթություն

Հարթություն, երկրաչափության հիմնական հասկացություններից, որի անուղղակի սահմանումը սովորաբար տրվում է երկրաչափության աքսիոմների օգնությամբ։ Այդպիսի աքսիոմներից են. Հարթության հետ երկու ընդհանուր կետ ունեցող յուրաքանչյուր ուղիղ գիծ գտնվում է այդ հարթությունում. Մեկ ուղղի չպատկանող երեք կետով անցնում է մեկ և միայն մեկ հարթություն. Եթե երկու տարբեր հարթություններ ունեն ընդհանուր կետ, ապա նրանց հատումն ուղիղ գիծ է. Նիկոլայ Լոբաչևսկին, շարժումն ու հեռավորությունն ընդունելով որպես հիմնական հասկացություններ, հարթությունը սահմանել է որպես տրված երկու կետից հավասարահեռ կետերի բազմություն։ Դեկարտյան ...

                                               

Կետ

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կետ այլ կիրառումներ Երկրաչափության, Տոպոլոգիայի և նրանց հարող մաթեմատիկայի ճյուղերում տարածական կետը այն պարզագույն հասկացությունն է, որի միջոցով այլ հասկացություններ կարող են սահմանվել։ Երկրաչափության մեջ կետերը զրո չափանի տարածություն են, այսինքն նրանք չունեն ծավալ, մակերես, երկարություն կամ որևէ այլ նմանատիպ բարձր չափողականություն։ Բազմությունների տեսության հետ առնչվող մաթեմատիկայի ճյուղերում մաթեմատիկական տարրը հաճախ նույնացվում է կետի հետ։

                                               

Գողական օրենք

Գողական օրենք, Խորհրդային Միության տարածքում և հետխորհրդային երկրների գողական շրջանակներում տարածված վարքի կանոններ և օրենքներ։ Առաջացել է պետության դիմադրության պայմաններում հանցագործների սոցիալական խմբի զատվածության պայմաններում։

                                               

Սիդերիկ պարբերություն

Սիդերիկ պտույտի պարբերություն, ժամանակահատված, որի ընթացքում որևէ երկնային մարմին-արբանյակ հիմնական մարմնի շուրջ կատարում է աստղերի նկատմամբ մեկ ամբողջական պտույտ։ "Սիդերիկ պտույտի պարբերություն" հասկացությունը օգտագործվում է Երկրի շուրջ պտտվող մարմինների համար՝ Լուսին և արհեստական արբանյակներ, ինչպես նաև Արեգակի շուրջ պտտվող մարմինների համար՝ մոլորակներ, գիսաստղեր, և այլն։ Սիդերիկ պարբերությունը անվանում են նաև տարի ։ Օրինակ՝ Հրատային տարի, Նեպտունյան տարի և այլն։ Այս պարագայում պետք չէ մոռանալ, որ "տարի" անվան տակ կարող են լինել մի քանի հասկացություններ։ Այսպես, պետք չէ շփոթել սիդերիկ տա ...

                                               

Տարրական մաթեմատիկա

Տարրական մաթեմատիկա, ոչ լիովին որոշված հասկացություն, որով սովորաբար անվանում են մինչև XX դ․ կեսերը միջնակարգ հանրակրթական դպրոցում դասավանդվող մաթեմատիկան՝ թվաբանությունը, տարրական հանրահաշիվը, տարրական երկրաչափությունը և եռանկյունաչափությունը։ Տարրական մաթեմատիկան ուսումնասիրում է մաթեմատիկական այնպիսի հասկացություններ ու մեթոդներ, որոնք ստեղծվել են հնագույն ժամանակներից մինչև XVII դ․ և, բացառությամբ առանձին դեպքերի, վերաբերում են հաստատուն մեծություններին ու երկրաչափական ձևերին ու նրանց միջև գոյություն ունեցող կայուն հարաբերություններին։ Այս առումով այն անվանում են նաև հաստատուն մեծությ ...

                                               

Միաստվածություն

Միաստվածություն կամ մոնոթեիզմը, Աստվածաբանության մեջ այն հավատքն է, որ միայն մեկ աստված գոյություն ունի։ Միաստվածության հասկացությունը գերակշռվում է Աստված հասկացության հետ Աբրահամական կրոններում, ինչպես հուդայականությունում, քրիստոնեությունում, և իսլամում, և պլատոնական Աստված հասկացության հետ, ինչպես ներկայացրել է կեղծ-Դիոնեսիոս Արեոպագացին։ Հինդուիզմի որոշ տեսակներն էլ կրոնի այս տեսակից են օգտվում։ Միաստվածության հասկացությունը մեծ մասամբ բազմաստվածության և համայնաստվածության կրոնների հետ հակադրվելիս է բացատրվել, և եզրածածկ միացում ունի ուրիշ միասնական հասկացությունների, ինչպես միարմատու ...

                                               

Ճանաչողություն

Ճանաչողություն, մարդկային մտածողության մեջ իրականության արտացոլման ու վերարտադրման պրոցեսը, որն անխզելիորեն կապված է պրակտիկայի հետ։ Ճանաչողության պրոցեսում մարդը ձեռք է բերում գիտելիքներ, հասկացություններ իրական երևույթների մասին, գիտակցում իրեն շրջապատող աշխարհը։ Այդ գիտելիքներն օգտագործվում են պրակտիկ գործունեության մեջ աշխարհի վերափոխման, բնությունը մարդու պահանջմունքներին ենթարկելու նպատակով։ Ճանաչողության մեջ կարևոր դեր են խաղում զգայությունը, ընկալումը, մտապատկերը։ Իրերի հատկությունները, ֆունկցիաները, պրակտիկայի համար ունեցած նրանց օբյեկտիվ նշանակությունը, ամրագրվելով մարդկանց ազդան ...

                                               

Մաթեմատիկական անալիզ

Անալիզը՝ որպես ժամանակակից մաթեմատիկայի բաժին, մաթեմատիկայի զգալի մաս է, պատմականորեն ծագել է դասական մաթեմատիկական անալիզից և բացի դասական մաս համարվող դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներից ներառում է նաև այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են իրական և կոմպլեքս փոփոխականով ֆունկցիաների տեսությունը, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումների տեսությունը, վարիացոն հաշվարկումը, հարմոնիկ անալիզը, ֆունկցիոնալ անալիզը, դինամիկ համակարգերի և էռգոդիկ տեսությունները, գլոբալ անալիզը։ Ոչ ստանդարտ անալիզ՝ մաթեմատիկական տրամաբանության և անալիզի բաժին, որը կիրառում է մոդելների տեսության մեթոդները ամենից առաջ դասական բաժ ...

                                               

Լոռեցի Սաքոն

"Լոռեցի Սաքո" պոեմը առաջին անգամ հրատարակվել է Մոսկվայում լույս տեսնող Բանաստեղծություններ ամսագրի՝ 5-20 էջերում։ Պոեմը երկրորդ տարբերակը առանձին գրքով տպագրվել է 1896 թվականին՝ Թիֆլիսում։ Պոեմի առաջին տարբերակը Թումանյանը գրել է 1889 թվականին։ Պոեմի առաջին և երկրորդ հրատարակությունների մեջ Թումանյանը տողատակերում ծանոթագրություններ է տվել, որտեղ բացատրել է գյուղական կենցաղի և բարբառի հետ կապված բազմաթիվ հասկացություններ։

                                               

Անումանա

Անումանա, ճանաչողության տերմին, Հնդկաստանի փիլիսոփայության տրամաբանության և էպիստեմոլոգիայի մեջ հավաստի գիտելիքի երկրորդ աղբյուր, որը նշանակում է տրամաբանական ընկալում, տրամաբանական ապացույց, մտքի ընկալում, հիպոթեզ, ենթադրություն։ Ժամանակակից ամբողջ գիտությունը անումանա է կամ այլ կերպ ասած օրթոդոքսալ գիտելիք է։ Այսինքն եթե որևէ պնդում հենվում է գիտական տրամաբանության վրա, ուրեմն այն հեղինակություն է դառնում և պետք է ճշմարտություն համարվի։ Սակայն գիտական եզրակացություն դառնալու համար անհրաժեշտ է այդ եզրույթը հաստատող փորձ, այսինքն տրամաբանությունը իմաստավորվում է, եթե հենվում է իրենից դուրս ...

                                               

Անտագոնիզմ (հասարակություն)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Անտագոնիզմ այլ կիրառումներ Անտագոնիզմ, հակասությունների հիմնական տեսակները, տիպերը, որոնք բնորոշ են հասարակության զարգացման համար տարբեր պատմական պայմաններում։

                                               

Զգայունակություն (կենսաբանություն)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Զգայունակություն այլ կիրառումներ Զգայունակություն, կենդանի օրգանիզմի պատասխանելու ունակություն արտաքին և ներքին միջավայրից հաղորդվող գրգիռներին և նրանց փոփոխություններին։ Տարբերում են. Բացարձակ զգայունակություն. Տարբերակման զգայունակություն։. Գրգռիչի այն մինիմալ մեծությունը, որն առաջացնում է հազիվ նկատելի զգայություն, կոչվում է զգայունակության բացարձակ շեմք, իսկ այն փոփոխությունը, որն առաջացնում է գրգռիչների նկատելի տարբերակում, կոչվում է տարբերակմաև շեմք։ Զգայունակությունը հակադարձ համեմատակաև է շեմքին. որքան փոքր է շեմքը, այնքան մեծ է զգայունակությունը։ ...

                                               

Ընտրություն

Ընտրությունը այլընտրանքային բազմազանության պայմաններում մարդու գործունեության անորոշության լուծումն է։ Որևէ խնդրի լուծման գործընթացում միշտ առաջանում է մի քանի տարբերակ։ Դա կարող է տեղի ունենալ ինչպես պատահաբար՝ անորոշության գործընթացում, այնպես էլ նպատակային՝ որպես լավագույն արդյունքի որոնման հիմք։ Բայց խնդիրը, և հատկապես տեխնիկական, լուծված է համարվում այն ժամանակ, երբ կատարվում է վերջնական, միակ տարբերակի ընտրությունը։ Միայն նման գործունեությունն է համարվում արդյունավետ։ Կատարման առաջարկվող լուծումները պետք է լինեն․ Չհակասող համաձայնեցված ուրիշների հետ, այդ թվում՝ նախկինում ընդունված։. ...

                                               

Հղումներ

Հղում - գրառում է, որը նույնականացնում է փաստաթուղթը կամ նրա մի մասը։ Օգտագործվում է փաստաթուղթը այլ փաստաթղթերի կամ նրանց մի մասի հետ կապելու համար։ Ավելի լայն նույնականացում կիրառվում է գրադարանային գործում մատենագիտական գրառումների տեսքով։ Օգտագործվում են նաև ներքին հղում հղվում է նույն փաստաթղթի մեկ այլ մասի վրա և արտաքին հղում հղվում է մեկ այլ փաստաթղթի եզրույթները։ Հղումները՝ որպես հավաստի տեղեկույթը ցուցադրելու սկզբնաղբյուր, հավասարապես գոյություն ունեն և՛ բանավոր, և՛ գրավոր խոսքում այն ժամանակներից, երբ ի հայտ եկան հենց այդ նույն տեղեկույթի փոխանցման միջոցները։ Հղումների առանձնահատ ...

                                               

Մթություն

Մթություն, ի տարբերություն պայծառության այն տեսանելի լույսի հարաբերական բացակայությունն է, պայծառության հակադիր հասկացությունը։ Մթության երևույթը հանգեցնում է գունային սպեկտրում սև գույնի առաջացմանը։ Երբ լույսը բացակայում է ցուպիկները և սրվակները աչքի ներոսում չեն խթանվում, արդյունքում լուսընկալիչ բջիջները ոչ մի արձագանք չեն ուղարկում ուղեղ, ինչպես օրինակ երբ գրգռվում են որոշակի հաճախաությամբ և ալիքի երկարությամբ լույսից։ Վատ լուսավորության ժամանակ աչքի ընկալութնակությունը դառնում է ախրոմատիկ, իսկ մթության դեպքում սև։ Մթության նկատմամբ ունեցած զգացմունքային ընկալումը շատ մշակույթներում կար ...

                                               

Միանդամի հասկացությունը

Թվերից և տառերից կազմված արտադրյալը կոչվում է՝ միանդամ։ Յուրաքանչյուր մեկ թիվը կամ տառը նույնպես համարվում են միանդամներ։ 0 համարվում է 0 միանդամ։ Յուրաքանչյուր միանդամ համարվում է նաև բազմանդամ։ Միանդամները ունեն հատկություններ։ Երկու միանդամներ լինում են իրար հավասար, եթե նրանք միմյանցից տարբերվում են արտադրիչների հերթականությամբ։ Միանդամների հավասարությունը նշելու համար օգտագործում են հավասարության նշան։. Միանդամը հավասար է լինում զրոյի երբ նրա մեջ կա 0 թիվը։ Այսպիիսով եթե որևէ միանդամի մեջ կա 0 թիվը հանդիսանում է զրոյական միանդամ ։.

                                               

Մուլք (կալվածք)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Մուլք այլ կիրառումներ Մուլք, հողային տիրույթի անվանում Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներում, Անդրկովկասում արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանում։ Մուլք են կոչվել ինչպես խոշոր ավատները, այնպես էլ համայնքի գյուղացուն պատկանող մշակելի հողակտորները։

                                               

Շաբդա

Շաբդա, ըստ նյայայի դպրոցի, ճանաչողության եղանակ, հավաստի գիտելիքի վերջին՝ չորրորդ աղբյուր, բառացի նշանակում է օբյեկտի բանավոր ճանաչողություն, որը ստացվում է այլ անձի դատողության վրա հենվելով։

                                               

Ուպամանա

Ուպամանա, հնդկաստանի փիլիսոփայության ճանաչողության տերմին, նյայայի և միմանսայի գիտելիքի աղբյուրներից մեկը, հավաստի գիտելիքի երրորդ աղբյուր, որը հաստատվում է հավաստի գիտելիքի չորրորդ աղբյուրով ՝ վկայություններով ։

                                               

Պրամանա

Պրամանա, նյայայի 16 կատեգորիաներից առաջինը, հնդկական էպիստեմոլոգիայի կարևոր կատեգորիա, որը նշանակում է հավաստի գիտելիքի ստացման աղբյուր կամ միջոց։ Հնդկական բոլոր փիլիսոփայական դպրոցները մասնակցել են պրամանայի հայեցակարգը մշակելիս։

                                               

Պրատյակշա

Պրատյակշա, հնդկական կրոնա-փիլիսոփայական համակարգերում տրամաբանության և էպիստեմոլոգիայի առաջին տերմին, անմիջական, զգայական ընկալում, որն առաջանում է զգայարանների և նրա օբյեկտների շփման շնորհիվ ։ Գոյություն ունեն գիտակցության տարբեր մակարդակներ․ Բանականության ընկալման մակարդակ։. Զգայական ընկալման մակարդակ պրատյակշա – անմիջական ընկալում. Մտքի ընկալման մակարդակ անումանա – տրամաբանական մտահանգում. Քանի որ զգայարանները կատարյալ չեն, աշխատում են ընկալման նեղ շրջանակում, հետևաբար նրանց միջոցով ստացված գիտելիքը կատարյալ չէ։

                                               

Ռուսական աշխարհ

Ռուսական աշխարհ, հասկացություն, որը կրում է միջդիսցիպլինար բնույթ և գործում է բազմաթիվ իմաստներով։ Գիտական գրականության մեջ ձևավորվել է երեք հիմնական տեսական մոտեցում՝ մշակութային-քաղաքակրթական, աշխարհաքաղաքական և կրոնական։ "Ռուսական աշխարհ" տերմինը իրավաբանական սահմանում չունի, ինչը թույլ է տալիս տարբեր հեղինակներին նկատի ունենալ՝ ինտեգրացիոն նախագիծ, կամ սփյուռքյան ռազմավարություն, կամ քաղաքակրթական կենտրոն, կամ "ռուսական գաղափար", կամ քաղաքական տեխնոլոգիա, կամ գաղափարախոսություն և այլն։ 2000-ականների սկզբին հետազոտողների մի մասը կարծում էր, որ այդ հայեցակարգն արտացոլում է աշխարհաքաղաքակ ...

                                               

Վերջավոր ավտոմատ

Վերջավոր ավտոմատ, կիբեռնետիկայի հասկացություն, որը վերաբերում է դիսկրետ ինֆորմացիան փոխակերպող և հիշողության վերջավոր սևեռված ծավալ ունեցող որևէ համակարգի մաթեմատիկական մոդելի։ Վերջավոր ավտոմատը կարող է լինել տեխնիկական սարքավորման կամ կենսաբանական համակարգի մոդել։ Գործնական մեծ նշանակություն ունեցող վերջավոր ավտոմատի տեսության կարևոր ուղղություններն են անհուսալի բաղադրիչներից հուսալի տարրերի սինթեզը և պատահական միջավայրերում վերջավոր ավտոմատի վարքի հետազոտումը։

                                               

Տիպական

Տիպական, օբյեկտիվ աշխարհի տվյալ կոնկրետ համակարգի համար կանոնիկը, նմուշայինը, առավել հավանականը։ Տիպական հասկացությունը զարգացվել է գերազանցապես 19-րդ դարի գրական տեսություններում ՝ կապված հիշյալ դարաշրջանի ռեալիստ, արվեստին հատուկ գծերի իմաստավորման հետ․ այս առումով բնութագրական է Ֆրիդրիխ Էնգելսի՝ 1888 թ ին Մ․ Հարկնեսին գրած նամակում արտահայտված այն միտքը, թե ռեալիզմը ենթադրում է "տիպական հանգամանքներում այակաե բնավորությունների ճշմարտացի վերարտադրություն" ։ Տիպական անհատականությունների ստեղծումը դժվարին պրոցես է, որը նշվում է "տիպականացում" տերմինով։ Տիպականացումը հաճախ հասկացվում է որպե ...

                                               

Ցեղակրոնություն

Ցեղակրոնություն, դասական Հայ ազգը կրել քեզ վրա գաղափարաբանություն, որի նպատակն է հայ ժողովրդի միավորումը Պատմական Հայաստանի տարածքում մեկ՝ հայկական պետության շրջանակներում։ Ցեղակրոնության գաղափարախոսությունը մշակվել և զարգացվել է Գարեգին Նժդեհի և Հայկ Ասատրյանի կողմից։ Ցեղակրոնության մասն ու բնական շարունակությունն է տարոնականության գաղափարախոսությունը։

                                               

Ցի

Ցի 气 qì), չինական փիլիսոփայության հիմնական հասկացություններից, կենսական ուժ` բոլոր կենդանի օրգանիզմների բաղկացուցիչ մաս։ Չինարեն բառացի թարգմանվում է օդ, գազ, գոլորշի, շնչառություն, եթեր։ Ինչը փոխաբերաբար նշանակում է "նյութական էներգիա", "կյանքի ուժ", "էներգետիկ հոսք" ։ Ընդհանուր առմամբ նշանակում է աշխարհի նյութական հիմքը՝ մանրագույն մասնիկների տեսքով, որոնք, գտնվելով մշտական շնչառության մեջ, մերթ խտանում են՝ կազմելով իրեր, մերթ ցրվում՝ առաջացնելով իրերի փոփոխություններ և անհետացում։ Բացի այդ Ցին նյութական ուժ է, էներգիա կամ արյան և շնչառության հետ կապված կենսական ուժ, այս որակով ցին մասն ...

                                     

Հասկացություններ

 • ստեղծվում են նորանոր հասկացություններ ճշգրտվում եղած հասկացությունների բովանդակությունը, նրանց ընդգրկման սահմանները Հասկացությունները կարելի է բաժանել տեսակների
 • Լոբաչևսկին, շարժումն ու հեռավորությունն ընդունելով որպես հիմնական հասկացություններ հարթությունը սահմանել է որպես տրված երկու կետից հավասարահեռ կետերի
 • մաթեմատիկայի ճյուղերում տարածական կետը այն պարզագույն հասկացությունն է, որի միջոցով այլ հասկացություններ կարող են սահմանվել Երկրաչափության մեջ կետերը զրո
 • Գողական օրենք նաև գողական հասկացություններ գողական հավատք Խորհրդային Միության տարածքում և հետխորհրդային երկրների գողական շրջանակներում տարածված վարքի
 • պարագայում պետք չէ մոռանալ, որ տարի անվան տակ կարող են լինել մի քանի հասկացություններ Այսպես, պետք չէ շփոթել սիդերիկ տարին Երկրի մեկ պտույտի ժամանակահատվածը
 • եռանկյունաչափությունը Տարրական մաթեմատիկան ուսումնասիրում է մաթեմատիկական այնպիսի հասկացություններ ու մեթոդներ, որոնք ստեղծվել են հնագույն ժամանակներից մինչև XVII դ
 • իրական, այնպես և վերացական օբյեկտների և լայնորեն օգտագործվում է նոր հասկացություններ ձևակերպելու համար, օրինակ բանկային համակարգ, ինֆորմացիոն համակարգ
 • պրակտիկայի հետ Ճանաչողության պրոցեսում մարդը ձեռք է բերում գիտելիքներ, հասկացություններ իրական երևույթների մասին, գիտակցում իրեն շրջապատող աշխարհը Այդ գիտելիքներն
 • հասկացություն Իբր միաստված կրոնները նաև կարող են երկնային բազմության հասկացություններ ներառել Օրինակ Երրորդության մեջ Աստված է մեկ է երեք անձնական տարածություններում
 • մաթեմատիկական հիմունքները աշխատությունը, որտեղ սահմանվում են դասական մեխանիկայի մի շարք հասկացություններ և ձևակերպվում է տիեզերական ձգողականության օրենքը
                                     
 • հիմնական հասկացություններ չափի տեսություն, որում որպես հիմնական գործիք օգտագործվում են բազմության չափ և չափելի ֆունկցիաներ հասկացությունները որոնց հիմքի
 • որտեղ բացատրել է գյուղական կենցաղի և բարբառի հետ կապված բազմաթիվ հասկացություններ Սաքոն մի հուժկու հովիվ էր, ումից անգամ գող ու գազաններն էին վախենում
 • հասկացություն - ները տարբերվում են Արժեքները վերացական, ընդհանուր հասկացություններ են, իսկ նորմերը որոշակի իրավիճակներում մարդկանց վարվելակերպի կանոներն
 • բանաստեղծություն ասելով հասկացել են նաև ընդհանրապես գեղարվեստական գրականություն Բանաստեղծություն, բանաստեղծական հասկացությունները փոխաբերական առումով կիրառվում
 • տարրերով, բառերի տնտեսումով ավելի շատ իմաստներ նշանակություններ, հասկացություններ արտահայտել Այս երևույթը լեզվի զարգացման, առաջընթացի անբաժան ուղեկիցն
 • կորերը, ինչպես նաև ավելի ընդլայնված հասկացություններ ինչպիսիք են բազմազանության, տոպոլոգիայի և մետրիկայի հասկացությունները Երկրաչափությունը կիրառվում է բազմաթիվ
 • Տարամիտություն և զուգամիտություն մաթեմատիկական հասկացություններ որոնցով անվանվում են տվյալ փոփոխական մեծության վերջավոր սահման ունենալը զուգամետ կամ
 • մաթեմատիկայում որոշվում է նրանով, որ այնպիսի հիմնական մաթեմատիկական հասկացություններ ինչպիսիք են բազմությունները և նրանց արտապատկերումները, խմբերը և նրանց
 • այն գիտությունը, որն ուսուցանում էր անտիկ մշակույթ Դասական բառից սկզբնավորվում են այնպիսի հասկացություններ ինչպես դասական ավանդույթ, դասական արվեստ
                                     
 • ազգագրության կարևորագույն հասկացություններից մեկն է, որը ներկայումս ունի միջգիտական կարգավիճակ Ինչպես և շատ այլ բնական հասկացություններ մայրենի լեզվի գաղափարը
 • և պետական դրոշի հասկացությունները չեն զանազանվում Ի տարբերություն սրա, ռուսալեզու և անգլալեզու գրականության մեջ այս հասկացությունները տարբեր կերպով են
 • է ուղեղը կապված մտածողության հետ Այն, այսպիսով, կիսում է բազմաթիվ հասկացություններ և մեթոդներ վարքային նյարդաբանության և նյարդահոգեբուժության հետ Նյարդահոգեբանություն
 • ունիվերսալիաները ընդհանուր հասկացությունները իրենցից ներկայացնում են լոկ անուններ, բանականության մեջ առկա բանավոր ու գրավոր լեզվի հասկացություններ ու խոսքեր
 • կիրառումներ Զանգված, սկալյար ֆիզիկական մեծություն, ֆիզիկայի կարևորագույն հասկացություններից Մատերիայի իներցիոն և գրավիտացիոն հատկությունների ֆիզիկական բնութագիրն
 • Հայրենիք հասկացությունը կարող է վերաբերել. Հայրենիք, այն երկիրը, որտեղ մարդ ծնվել է ու որի քաղաքացին է Հայրենիք ամսագիր գրական - գեղարվեստական, մշակութային - պատմական
 • առարկայացված հասկացությունները օրինակ բժիշկ, բուժում, մուրճ, հոդված Այսպիսով գոյական են համարվում առարկա և առարկայական հասկացություններ ցույց տվող բառերը
 • տարածության քանակական բնութագիրը, երկրաչափական մարմինը բնորոշող հիմնական հասկացություններից Ծավալի միավոր է համարվում միավոր կողով խորանարդի ծավալը Պարզագույն
 • դրսևորման ձևերի հարցը քննելիս Արտահայտել է տարբեր, թեպետ իմաստով մոտ, հասկացություններ պարզագույն իմաստը լինելն է Տարբերել են իսկական ոչնչով չպայմանավորված
 • մեջ մտնող հասկացություններն իրենց երկակիներով փոխարինելով Օրինակ, բազմության տեսության մեջ հատումը Ո - ն միացումը Ս երկակի հասկացություններ են, իսկ հավասարությունը
 • հասարակական կյանքի տարբեր կողմերը, արտահայտում կենցաղային, փիլիսոփայական հասկացություններ ուր ընդհանրացված են ժողովրդի իմաստությունն ու կենսափորձը Բանահյուսության
Համակարգ
                                               

Համակարգ

Համակարգը, տարրերի բազմություն է, որոնք միմյանց հետ հարաբերությունների կամ կապերի մեջ են և միասին որոշակի ամբողջություն, միասնություն են կազմում։ "Համակարգ" տերմինը օգտագործվում է ինչպես իրական, այնպես և վերացական օբյեկտների և լայնորեն օգտագործվում է նոր հասկացություններ ձևակերպելու համար, օրինակ բանկային համակարգ, ինֆորմացիոն համակարգ, արյունատար համակարգ, քաղաքական համակարգ, հավասարումների համակարգ և այլն։

1687
                                               

1687

Իսահակ Նյուտոնը հրատարակեց իր "Բնափիլիսոփայության մաթեմատիկական հիմունքները" աշխատությունը, որտեղ սահմանվում են դասական մեխանիկայի մի շարք հասկացություններ և ձևակերպվում է տիեզերական ձգողականության օրենքը։

Users also searched:

հասկացություն, իրավունքների, իրավունքներ, անձնական, մարդու, քաղաքացու, անձնականիրավունք, բնականիրավունքներ, արժանապատվությունշարադրություն, մարդուսոցիալականիրավունքներ, անձնականիրավունքներեւազատություններ, հհքաղաքացուիրավունքներ, մարդուիրավունքներիսահմանադրականերաշխիքները, գիրք, երաշխիքները, իրավունք, բնական, արժանապատվություն, շարադրություն, սոցիալական, ազատություններ, սահմանադրական, մարդուիրավունքներգիրք, Հասկացություն, հարթություն, Հարթություն, հարթություններ, ուղղիեւհարթությանզուգահեռություն, կոորդինատայինհարթությունկենդանիներ, կորդինատայինհարթություն,

...

Անձնական իրավունքներ եւ ազատություններ.

Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում UNICEF. Հասկացություն ալգորիթմորեն անլուծելիության մասին: 15. Հասկացություն ալգորիթմի. Արժանապատվություն շարադրություն. Հիմնական հասկացություններ. Հագուստ հասկացություն նշող փոխառությունները միջին հայերենում. Մարդու իրավունքներ գիրք. Զանգեզուրի միջանցք 1. Հասկացությունը, որպես հոգեկան և տիպի հիվանդանոց հասկացությունն օրենս. Բնական իրավունքներ. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ. ԽԱՉՄԵՐՈՒԿ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ​խաչմերուկ հասկացությունը դրան.

Ուղղի եւ հարթության զուգահեռություն.

Untitled. Պանթուրքիզմի և պանիսլամիզմի հարթություն՝ այսպիսով ծայրահեղականության տարրեր. Կորդինատային հարթություն. ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ. 1. Ուղղի և հարթության ուղղահայացությունը ու հարթությունների զուգահեռության և. Ուղղահայաց հարթություններ. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական. Ուկրաինա աշխատանքային այցի երկրորդ օրը Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար.


Մաքսատուն.

Չավիի նոր պայմանագրում կա կետ, որը. Է՝ Բաքուն դեռ չի կատարել եռակողմ հայտարարության այն կետ, որը վերաբերում. Բավրայի մաքսային կետ. Փոխանակման կետեր. Եվրոպական խարտիայի 3 րդ հոդվածի 1 ին կետի Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում​. Բագրատաշենի մաքսային կետ. ԱրԵՎելյան մաքսատուն վարչություն. F կետի մեջ եւ սույն ծանոթագրության մեջ մաս III ի 12 րդ հոդված, 14 րդ հոդվածի 1 ին կետ և.

Հայ օրենքով գողեր.

Քրեական ենթամշակույթ կրող խմբի և. 2020թ. դեկտեմբերի 25 ին օրենքների ցանցերում ինքնության գողությանը և. Ժիրայր բրուտյան. Վերջին 20 տարիներին իշխանությունը. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 9 էջ՝ 9 ից։. Գողական օրենք. Ա. Թոֆիկ Ահմեդով Անդրանիկ. Օրենքով գողեր. Երկու օրենքով գողեր զրկվել են. Զինվորները. գողական օրենքները բանակում օրենք է ընդունվել: Այս օրենքը.


Կաղապար:Երկնային մեխանիկա.

Ստուգեք Սիդերիկ պարբերություն թարգմանությունները into չեխերեն ի վրա: Նայեք sentences. Թարգմանություն Սիդերիկ Glosbe. Տառակապակցություն, ծանոթագրություն, սիդերիկ պարբերություն, տողատակ, հղում. Բնության եզակի երևույթներ, որոնք. Ամիս, լուսնի փուլեր, սինոդիկ, սիդերիկ: այդ պարբերությունը ընդունված է անվանել.


Թվեր.

Թարգմանություն տարրական Glosbe. 2019 09 23. Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի ԷԿՌ ​ը համապատասխանում է հանրակրթական դպրոցի​. Պաշարների շտեմարան. Մաս թեմային առնչվող խնդիրների. Տեսական դասեր, թեստեր, առաջադրանքներ 3 րդ դասարան առարկայից Մաթեմատիկա։.

Միաստվածությունը, պարզվում է Aravot.

Վերաբերում միաստվածություն բառը իր նշանակությամբ: Այժմ բոլոր ջանքերն ուղղված. Թարգմանություն միաստվածություն. Միաստվածություն է, Ալլահին ենթարկվելը: որպես միաստվածության կրոն, կարողացել է. Հայկ և Բել. առասպե՞լ, թե՞ իրողություն. 15.09.2016. ՄԻԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ ՀԱՅ ԲՆԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ.


Ճանաչողություն Հոգևոր կայքէջ.

1. իմացություն, ճանաչողություն հոմ. ճանաչողություն. Բացատրություն: իմացություն. Հայաստան Թուրքիա՝ ճանաչողություն. Հետազոտողները այն կարծիքին են, որ մենք դեռ չենք կարողացել ճիշտ ճանաչողություն. Նաիրա Մկրտչյանը նշանակվել է. Պատկերներ սրա համար Սոցիալական ճանաչողություն և պլանավորում Մխիթարյան, Վրույր. ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 0413.05. Բարու և չարի ճանաչողության 25 ամյակը. Հայաստանում ընտրական գործընթացները. Ճանաչողություն – Ռադիո Ագռավաքար. Հոգով Ճանաչողություն. Այսուհետեւ ոչ զոք գիտեմք մարմնով. զի թեպետեւ.


Մուսոյան մաթեմատիկական անալիզ մաս 2.

Untitled ARMENQA. Մաթեմատիկական անալիզ Անորոշ ինտեգրալ Դասախոսություններ Լ.Գ. Ղուլղազարյան.

Ներկայացումներ.

Կատեգորիա:Հովհաննես Թումանյանի. Լոռեցի Սաքոն՝ Նարինե Գրիգորյանի և Արման Նավասարդյանի մատուցմամբ․. Համազգային թատրոն դերասաններ. Լոռեցի Սաքոն և Էդգար Պոյի Ագռավը. Որ առաջիկայում հանդիսատեսի դատին են հանձնելու Լոռեցի Սաքոն նվիրված Հովհաննես.


Քաղաքականություն.

Լիբերալիզմի քաղաքական G. Այդ էլ լուրջ անտագոնիզմը, ատելությունը, Հասարակության և մտավորականության. ՀՐԱՇԱԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏԸ ՈՐԸ. Մենք ոտք դրեցինք մի հասարակություն, եմ տեսնել իրական անտագոնիզմը: Բայց.

Մարդու վարքը.

Հոգեբանական. Քով՝ կյանքը իր կենսաբանական կւսյիքներով, և ըմբոշխնեմասն զգայունակություն:. Բժշկական հոգեբանություն. Ինքնադաստիարակությունը և Դպիր. Այս հարցում Խորհուրդը հենվում է վերջիններիս զգայունակությունների.


Ինչ է ընտրությունը.

Դժվար ընտրություն TeensLIVE. Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր ընտրություն, գլխավոր դատախազի փոփոխություն չի. Հայաստանի ընտրողների ցուցակ. Կազմակերպության իրավական տեսակի. 2013 նախագահական ընտրություններ 2012 խորհրդարանական ընտրություններ 2017 Ազգային.

Հղում.

Օգտակար հղումներ Ռեսուրսներ. Հղումներ.am. Հղումներ. ՀՀ Վարչապետ. eminister. ՀՀ Նախագահ. Դիպլոմային աշխատանք եպհ. Հղումներ Դիլիջանի. ԱՅԼ ՀՂՈՒՄՆԵՐ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ.


Երազահան Մթություն Երազում.

Քունը մթության մեջ կարող է կանխել քաղցկեղի և ճարպակալման վտանգը. Մթություն Bavnews․am. Վիրավոր ոստիկանը ոչ միայն կշարունակի աշխատել, այլեւ խոստացավ ինձ, որ ինքը. Հավա՞տ, թե՞ գիտություն. հայտնի. Հեշտացնում է հեշտ կառավարել շների գտնվելու վայրը նույնիսկ մթության մեջ.

Միանդամի կատարյալ տեսք.

²È¶àðÆÂØ²Î²Ü Ð²Üð²Ð²ÞÆì ԵՊՀ. Գաղափար ունենա միանդամի և բազմանդամի մասին, ճիշտ հասկացություններ սահմանելու,.


Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և.

Հարգանշված հայելի, Անշարժ մուլք է, թե մի կալվածք, Խոնարհված պարզ… բառերի:. ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԸ XIX ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ. Վանքապատկան կալվածքների մասին հատուկ եւ զչորս դանկ եւ կէս մուլք Ամիրի գեղջն, որ է. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Ամիր, Յայջի, Մուլքի, Մելիքգյուղ, Մանկանոց նաև սեփական հողեր ու այլ կալվածքներ,. Դիտել այս համարը ISSN 1829 0531. Քի: Հարկը նշանակվում էր կալվածքի արժեքի 4 էր մոտ 16 կմ, Բագառիճ, Մուլք, Գրիճք, Կրճկնոց. Հայոց պատմության հարցեր պրակ 12. Կալվածքները գրավել են զենքի ուժով 62 Մուլք ﮏﻠﻣ Սեփականություն, տիրույթ,.


Ներբեռնման հոլովակ El amor es un Party.

Sarveshwer Dayal Saxena Shabda Chitra Gulzar g1.setAttribute srcset, g1.​getAttribute data srcset. G98 G Code, John Horgan Website,. The Yoga of Sound: Tapping the Hidden Power of Music and Chant. Մանաս Միմանսա Մոկշա. Յ. Յոգա. Ն. Նիրվանա Նյայա բխաշյա. Շ. Շաբդա Շրի. Ո. Ուպամանա.

Հայերի աշխարհ Beeline.

Մասնակցեցին Ռուսական աշխարհ.լեզվի և բուհի տարբեր ֆակուլտետներում Ռուսաստանի. Հայ մամուլ catalog. Ըստ ռուսական ՌԻԱ Նովոստի Աշխարհը ստիպված է հաշվի նստել Ասադի հետ. ԱՇԽԱՐՀ – ShantNews – Շանթ. Հայ ռուսական միջխորհրդարանական Հայոց աշխարհ Սերգեյ Միրոնով Ռուս վրացական. ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ. ԱՄՆ առանց Ալյասկա նահանգի. 1. 13.99 դր րոպե. Ավստրիա. 43. 89 դր րոպե. Արաբական Միացյալ.


Ուսանողական գիտաժողով Արցախի.

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների ավտոմատ պատկերումը վերջավոր տարբերությամբ. ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ. Ծրագրերի ավտոմատ սինթեզի խնդիրներ Իզոպերիմետրիկ խնդիրը վերջավոր դիսկրետ.


Նոր կորոնավիրուսի տարածման.

Այս պատմությունը տիպական և վառ ապացույց է հետհեղափոխական վատ կառավարման. Մտորումներ էջերի արանքում 17 17.am. ԵՒ քաղաքացու հանդեպ վարչախմբի հանցավոր վերաբերմունքի տիպական օրինակ է. Բանդայի գործով տիպական Փաստինֆո. Օրինակ՝ շատերին է հայտնի հայերիս տիպական վարքագիծ հանդիսացող կրակ խառնելը, բակը.

Նժդեհը հայի մասին.

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Բայց Նժդեհի ցեղակրոնության մասին ուսմունքը ժամանակավոր մոլորություն. Գարեգին նժդեհ ցեղակրոնություն pdf. Ոգեղեն հայրենիք. Գարեգին Նժդեհը հիմնադրեց ​ցեղակրոնությունը, խնդրում եմ բացատրել,.


Untitled.

ՑԻԱՆ, ի քիմ. Циан. ՑԻԱՆԱՅԻՆ, ա. Цианистый. ՑԻԼԻՆԴՐ, ի 1. տե՛ս Գլան։ 2. Цилиндр головной убор. ՑԻԿԼ, ի Цикл. Պաչյանի Ցտեսություն, ծի՛տ վեպը. Ազատ մեդիայի օր։ Ես ուղղակի կմնամ Ա1 ցի​։ Այնպես, ինչպես Ինտերնյուսում. Չինացի գեղանկարիչ Ցի Բայշիի. Ցի, չինական փիլիսոփայության հիմնական հասկացություններից, կենսական ուժ բոլոր կենդանի օրգանիզմների բաղկացուցիչ մաս։ Չինարեն բառացի թարգմանվում է օդ, գազ, գոլորշի, շնչառություն, եթեր։ Ինչը փոխաբերաբար նշանակում է նյութական էներգիա, կյանքի ուժ, էներգետիկ հոսք։. Ցի Շին Հուանդի կայսեր դամբարանը. Ցի կ տ ա ր վ ա գ ր ա ն ցո ւմ ն եր. Գ ո ր ծ ո ղ ն ե ր ի ք ա ն ա կ. Լո ւծ ա ր ո ւմ ն եր ի ք ա ն ա կ. Ըն թ ա ցի կ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ. Րա կոչ վե լու, լուր է հայաս տան ցի նե րի, բայց ոչ այլ երկր նե րի բնա կիչ նե րի հա մար: Ի հար. Պրոբլեմային փորձարարական. Րա բե րու թյուն նե րի և սո ցի լա կան նոր մե րի այդ թվում ի րա վա կան նոր մե րի հի ե րար.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →