Back

ⓘ Գիտություն - Գիտություն, Գիտություն, ամսագիր, Ազատ գիտություն, Գիտության հանրամատչելիացում, Արցախի Հանրապետության կրթություն և գիտություն, Քաղաքագիտություն ..                                               

Գիտություն

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն, ճանաչողական գործունեության հատուկ տեսակ՝ ուղղված բնության, հասարակության և մտածելակերպի վերաբերյալ օբյեկտիվ, համակարգված և հիմնավորված գիտելիքների ստացմանը, ճշտմանը և ստեղծմանը։ Այս գործունեության հիմքը գիտական փաստերի հավաքածուն է, նրանց պարբերաբար թարմացումը և համակարգումը, կրիտիկական վերլուծությունը և այդ հիմքի վրա նոր գիտական գիտելիքների սինթեզը կամ ամփոփումը գիտնականների կողմից, որոնք ոչ միայն բնութագրում են դիտարկվող բնական կամ հասարակական երևույթները, այլ նաև թույլ են տալիս կառուցել պատճառահետևանքային կապեր, և ...

                                               

Գիտություն (ամսագիր)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գիտություն այլ կիրառումներ Գիտություն, պատկերազարդ ամսաթերթ։ Լոգանի Տայկազյան վարժարանի հրատարակություն։ Լույս է տեսել 1904-1905 և 1908-1909 թվականներին, Լոզանում, ապա՝ Փարիզում։ Տնօրեն՝ Միքայել Նալբանդյան։ Պրոպագանդել է բնագիտության, քիմիայի, կենսաբանության, երկրաբանության, աստղաբաշխության, բժշկության, գյուղատնտեսության և գիտության այլ բնագավառների նվաճումները։ Անդրադարձել է ժողովրդական դպրոցների գործունեությանը, կազմակերպել գիտական հոդվածների մրցույթ, փորձեր է արել հայացնելու գիտական տերմինները, տպագրել է գրախոսականներ գիտական հրատարակությունների մասին։

                                               

Ազատ գիտություն

Ազատ գիտություն, շարժում, որը գիտական հետազոտությունները հասանելի է դարձնում դրանցով հետաքրքրված հասարակությանը բոլոր մակարդակներում, թե սիրողական և թե պրոֆեսիոնալ։ Բաց գիտությունը թափանցիկ և հասանելի գիտելիք է, որը փոխանցվում և զարգանում է համատեղ ցանցերի միջոցով։ Այն ներառում է այնպիսի կիրառություններ, ինչպիսիք բաց հետազոտության հրապարակումը, բաց մատչելիության քարոզչությունը, գիտնականներին խրախուսելը, բաց նոթատետրերի կիրառումը և, ընդհանուր առմամբ, գիտական նյութերի հրապարակումն ու տարածումը հեշտացելն է։ Բաց գիտությունն ավելի շուտ կարելի է դիտարկել ոչ թե որպես հեղափոխություն, այլ որպես 17- ...

                                               

Գիտության հանրամատչելիացում

Գիտության հանրամատչելիացում, տեղեկատվություն ստանալու համար պատրաստվածության որոշ մակարդակ ունեցող մարդկանց լայն զանգվածների համար ժամանակակից և մատչելի ձևով գիտական փաստերի տարածման գործընթաց

                                               

Արցախի Հանրապետության կրթություն և գիտություն

Արցախում հայալեզու առաջին դպրոցը 5-րդ դ. Ամարասի վանքում հիմնել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Հետագայում դպրոցներ են բացվել Հոռեկա 13-րդ դ., Երից մանկանց 17-րդ դ. և այլ վանքերին կից։ Միջնադարում երկրամաս ներխուժած սելջուկ թուրքերի և այլ զավթիչների ասպատակությունների հետևանքով խաթարվել է մշակութային կյանքը, ավերվել դպրոցների մեծ մասը։ Այդուհանդերձ, արցախահայությունը կարողացել է դիմակայել ու պահպանել ազգային մշակույթը և ինքնությունը։

                                               

Քաղաքագիտություն

Քաղաքագիտություն կամ Քաղաքական գիտություն, գիտություն քաղաքականության վերաբերյալ, ուսումնասիրում է մարդու և հասարակության կապը պետական և ոչ պետական կառույցների, պետության և այլ կառույցների հետ, ուսումնասիրում է նաև պետության վարած քաղաքականությունը և դրա նպատակահարմարությունը առանձին ոլորտներում։ Այդ մասին նշվում է Արիստոտելի "Պոլիտիկա" աշխատության մեջ, որը նվիրված է հին հունական 100-ից ավելի քաղաք-պետությունների հասարակական կյանքի ուսումնասիրությանը։

                                               

Կոգնիտիվ գիտություն

Կոգնիտիվ գիտություն, կոգնիտիվիստիկա, միջդիսցիպլինար գիտական ուղղություն, որը միավորում է իմացաբանությունը, կոգնիտիվ հոգեբանությունը, նյարդաֆիզիոլոգիան, կոգնիտիվ լինգվիստիկան, ոչ վերբալ հաղորդակցությունը և արհեստական բանականության տեսությունը։ Կոգնիտիվ գիտության մեջ օգտագործվում են ճանաչողական համակարգերի մոդելավորման երկու հաշվարկային մոտեցում՝ սիմվոլիցիզմ դասական մոտեցում և կոնեկցիոնիզմ ավելի ուշ մոտեցում։ Սիմվոլիցիզմը հիմնվում է այն ենթադրության վրա, որ մարդկային մտածողությունը նման է կենտրոնական պրոցեսորով համակարգչի մտածողությանը, որը հետևողականորեն մշակում է սիմվոլային ինֆորմացիայի մի ...

                                               

Գիտություն և գիտելիք

"Գիտություն եւ գիտելիքը", գիտական պատկերազարդ ամսաթերթ էր։ Լույս է տեսել 1928 - 29 թ․թ․-ին, Անտվերպենում և 1930 - 31 թ․թ․-ին՝ Ֆրումոազայում ։

                                               

Ինֆորմատիկա

Ինֆորմատիկան ուսումնասիրում է ինֆորմացիայի և հաշվարկման տեսական հիմունքները, և քոմփյութերային համակարգերում նրանց իրականացման և գործածման կիրառական միջոցները։ Ինֆորմատիկայի տիրույթի մեջ են մտնում ինչպես տեսական, այնպես էլ կիրառական գիտական ճյուղեր ։ Ինֆորմատիկան ընդարձակ գիտություն է, հետևապես չի սահմանափակվում էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների ուսումնասիրմամբ։ Նիդերլանդացի գիտնական Էդսգեր Դեիկստրան ասել է՝ "Ինֆորմատիկան այնքանով է գիտություն համակարգիչների մասին, որքանով աստղագիտությունը՝ հեռադիտակի" ։ Հասարակության մեջ, ինչպես նաև դպրոցներում, շփոթում են ինֆորմատիկան բազմաթիվ պատրաստական դա ...

                                               

Գիտության փիլիսոփայություն

Գիտության փիլիսոփայություն, գիտության հիմունքները, սահմանները և մեթոդները ուսումնասիրող փիլիսոփայության ճյուղ։ Գիտության փիլիսոփայության կենտրոնական հարցերից են՝ ինչը կարելի է որակել որպես գիտություն, գիտական տեսությունների վստահելիությունը և գիտության գլխավոր նպատակը։ Այս գիտությունը մասամբ համընկնում է մետաֆիզիկայի, գոյաբանության և իմացաբանության հետ, օրինակ, երբ այն ուսումնասիրում է գիտության և ճշմարտության միջև կապը։ Գիտության փիլիսոփայության կողմից ուսումնասիրվող բազմաթիվ հարցեր փիլիսոփաների կողմից դեռ իրենց լուծումը չեն գտել, այդ թվում նաև՝ արդյոք գիտությունը կարող է բացահայտել ճշմար ...

                                               

Ենթակեղևային գոյացություններ

Ենթակեղևային գոյացություններ, գորշ նյութի կուտակումներ գլխուղեղի մեծ կիսագնդի հաստության մեջ։ Ենթակեղևային գոյացություններ են պոչավոր կորիզը, կճեպը, դժգույն կորիզը, պատնեշը, նշաձև կորիզը ։ Պոչավոր կորիզի և կճեպի բջջային կառուցվածքի ու ֆունկցիոնալ նմանության համար Կապերսը նրանց միավորել է և անվանել նոր զոլավոր մարմին ։ Ներկայումս պոչավոր կորիզը, կճեպը և դժգույն կորիզը միասին անվանում են ստրիոպալիդար համակարգ։ Վերջինս բազմաթիվ առբերող թելերով կապված է տեսաթմբերի, գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի զգայաշարժական գոտու և ուղեղիկի հետ։ Զոլավոր մարմինը արտատար թելերով կապված է դժգույն կորիզի, իսկ վերջինս՝ ...

                                               

Ագրոնոմիա

Ագրոնոմիա, գյուղատնտեսական հողահանդակների արդյունավետ օգտագործման, հողերի բերրիության և բերքատվության բարձրացման, բույսերի մշակման մասին գիտությունների համալիր։ Ժամանակակից ագրոնոմիան բաժանվում է մի շարք ինքնուրույն գիտությունների ։ Բուսաբանություն, բույսերի ֆիզիոլոգիա, ծագումնաբանություն, կենսաքիմիա, մանրէաբանություն, հողագիտություն բնական գիտություններն ընկած են ագրոնոմիայի հիմքում։

                                               

Ալբանագիտություն

Ալբանագիտություն, գիտության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է ալբաներենը, ալբան ժողովրդի մշակույթը, արվեստը, գրականությունը, տարազը, պատմությունը՝ հիմնական ուշադրությունը նվիրելով ալբաներենին և կիրառելով համապատասխան գիտական մեթոդներ։

                                               

Ապացույց

Ապացույց, որոշակի կանոնների վերաբերյալ հայտարարություն, որը հիմնավորում է որևէ հաստատում։ Գիտության և մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում այս տերմինը տարբեր իմաստներ ունի։ Ապացույց հասկացությունը առանցքային, իմացաբանական սեգմենտ է փիլիսոփայական գիտության մեջ։ Սակայն, այն ամենևին էլ չի պատկանում փիլիսոփայության ոլորտին։ Ապացույցների մասին մշտապես խոսում են ոչ միայն և ոչ առաջին հերթին փիլիսոփաները, այլև դատավորներն ու փաստաբանները, պատմաբաններն ու գիտնականները, հետաքննող լրագրողներն ու լրագրողները, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ մասնագիտությունների ներկայացուցիչներ։ Այս եզրույթը օգտագործվու ...

                                               

Առասպել ուղեղի 10% օգտագործվող հատվածի մասին

Ուղեղի օգտագործվող մասի 10 %, վիճելի տեսություն, ըստ որի՝ մարդկանց մեծամասնությունը օգտագործում է իր ուղեղի միայն 10 %-ը ։ "Մարդիկ օգտագործում են իրենց ուղեղի 10 %-ը" պնդումը օգտագործվում է գիտության մեջ որպես "հոգեբանության վերաբերյալ սխալ պատկերացման" կամ "նեյրոմիֆի" օրինակ։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը նույնպես այս պնդումը համարում է "նեյրոմիֆ" ։ Անհիմն կերպով վերագրվում է տարբեր մարդկանց, մասնավորապես, Ալբերտ Այնշտայնին։ Նաև հայտարարվում է, որ մարդիկ կարող են ուղեղի "չօգտագործվող" մասի գործածման հաշվին ընդլայնել իրենց ուղեղի ակտիվությունը, ինչը կազմում է մի ...

                                               

Գաուս-Զեյդելի մեթոդ

Գաուս-Զեյդելի մեթոդը հանդիսանում է դասական իտերացիոն մեթոդով հավասարումների համակարգի լուծում ։ Այն անվանվում է ի պատիվ Զեյդելի և Գաուսի։

                                               

Գիտությունը Բուլղարիայում

Գիտությունը Բուլղարիայում, Բուլղարիայում գիտնականների կողմից զարգացվող գիտության ուղղություններ։ Գիտական և տեխնոլոգիական բազայի զարգացման շնորհիվ XX դարի սկզբից նշանակալի վերելք է ապրել Բուլղարիայի գիտությունը։ 1878 թվականին 500-ամյա օսմանյան լծից հետո երկիրն անկախություն ձեռք բերեց և սկսեց զարգացնել գիտություն, որը Օսմանյան կայսրության ժամանակ իրականում գոյություն չուներ։ Չնայած երկու համաշխարհային պատերազմների հետևանքով առաջացած քաղաքական անկայունությանը, գիտական հետազոտությունների շրջանակը կայունորեն ընդլայնվեց մինչև 1990-ականների սկիզբը։ 1990-ականների լճացումից հետո, 2000-ականների սկզբ ...

                                               

Գյուտ

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գյուտ այլ կիրառումներ Գյուտ, գյուտարարություն, ստեղծագործական գործընթացի արդյունք, որը նպաստում է արտադրության, տեխնիկայի, մշակույթի, առողջապահության, պաշտպանության ն այլ բնագավառների խնդիրների նորարարական և արդյունավետ լուծմանը։ Գյուտարարական իրավունքը կարգավորում է գյուտարարության հետ առնչվող հասարակական հարաբերությունները։ Գյուտարարական իրավունքի նորմերը կոչված են նպաստելու տեխնիկական նորամուծությունների արագ օգտագործմանն ու զարգացմանը, գյուտարարների նյութական և բարոյական շահերի ապահովմանը։ Գյուտարարական իրավունքը սահմանում է նաև գյուտի օգտագործման կար ...

                                               

Դենդրոխրոնոլոգիա

Դենդրոխրոնոլոգիան հնագիտական գտածոների թվագրման մեթոդներից մեկն է, որը հիմնված է ծառի տարեկան օղակների ուսումնասիրության վրա։

                                               

Դրամաշնորհ

Դրամաշնորհ, ձեռնարկություններին, կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց դրամական կամ նյութական տեսքով տրվող անհատույց նպաստ՝ գիտական կամ այլ հետազոտությունների անցկացման, փորձակառուցողական աշխատանքների իրականացման, ուսման, բուժման և այլ նպատակների համար, որոնց պետք է հետևի գումարի օգտագործման մասին հաշվետվությունը։

                                               

Էկոլոգիական հումանիտար գիտություն

Էկոլոգիական հումանիտար գիտություն ՝ միջդիսցիպլինար հետազոտական ոլորտ, որը հիմնված է վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հումանիտար գիտություններում առաջացած բազմաթիվ բնապահպանական ենթադիսցիպլինարների վրա, ինչպիսիք են մասնավորապես, էկոլոգիական գրականությունը, էկոլոգիական փիլիսոփայությունը, էկոլոգիական պատմությունը, ֆեմինիստական բնածին գիտատեխնիկական հետազոտությունները և էկոլոգիական մարդաբանությունը։ Բնապահպանական հումանիտար գիտություններն զբաղվում են այնպիսի մարդասիրական հարցերով, ինչպիսի են իմաստի, մշակույթի, արժեքների, էթիկայի և պատասխանատվության կարևորթությունը՝ Էկոլոգիական հրատապ խնդ ...

                                               

Թանգարանագիտություն

Թանգարանագիտություն, գիտական եզրույթ, որն առաջացել է 19-րդ դարում և ուսումնասիրում է թանգարանների պատմությունը, նրանց հասարակական գործառույթները, թանգարանային գործի տեսությունն ու մեթոդիկան։ 1982 թվականին պրոֆեսոր Տոմիսլավ Շոլան առաջարկեց նաև հերիտոլոգիա եզրույթը, անգլ.՝ cultural heritage բառից, որ մի շարք թանգարանագետների կարծիքով, օրինակ՝ Յուվյասկյուլյայի համալսարանի պրոֆեսոր Յանա Վուլկինայի կարծիքով առավել կոնցեպտուալ է արտացոլում մարդկության մշակութային ժառանգության ուսումնասիրման նպատակային ուղղվածությունը, ինչպես նաև որպես հիմնական մաս մնեմոսոֆիայի գիտություն մշակութային ժառանգության ...

                                               

Իգնոբելյան մրցանակ

Իգնոբելյան մրցանակներ մրցանակներ, շնորհվում են այն "նվաճումների համար, որոնք սկզբում ստիպում են ծիծաղել, իսկ այնուհետև՝ մտածել":։ Թվով տասը Իգնոբելյան մրցանակները բաշխվում են ամեն տարի հոկտեմբերի սկզբին` այն ժամանակ, երբ հայտարարվում են իսկական Նոբելյան մրցանակակիրների անունները։ Այս մրցանակը հիմնվել է 1991 թվականին Մարկ Աբրահամսի և "Արտակարգ հետազոտությունների տարեգիրք" ամսագրի կողմից և շնորհվում է արտասովոր և սրամիտ հետազոտությունների համար, որպեսզի լայն հանրության ուշադրությունը գրավեն և հետաքրքրություն խթանեն դեպի գիտությունը, բժշկությունը և տեխնոլոգիաները։

                                               

Կապակցվածություն

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Կապակցվածություն այլ կիրառումներ Կապակցվածություն, տոպոլոգիական տարածության ենթաբազմության կարևոր հատկություն, որն արտահայտում է մեկ ամբողջական կտորից կազմված լինելու իմաստ։ Կապակցվածության ճշգրիտ սահմանումը հետևյալն է. X տոպոլոգիական տարածության M ենթաբազմությունը կոչվում է կապակցված, եթե այն հնարավոր չէ ներկայացնել M= A⊂B տեքսով, որտեղ A-ն և B-ն ոչ դատարկ, M-ի նկատմամբ բաց կամ փակ և չհատվող բազմություններ են։ Միաչափ էվկլիդեսյան տարածության մեջ թվային ուղղի վրա կապակցված են միայն հետևյալ տեսքի ենթաբազմությունները՝ փակ, կիսափակ, բաց սահմանափակ կամ ոչ միջա ...

                                               

Ռեյչել Կարսոն

Ռեյչել Լուիզ Կարսոն, Սիլվեր Սփրինգ, Մոնտգոմերի շրջան, Մերիլենդ, ԱՄՆ), ամերիկացի կենսաբան, բնապահպան, գրող։ Մանկությունից հետաքրքրասեր է եղել, սիրել է զբաղվել ընթերցանությամբ և հետևել բնությանը։ Ութ տարեկանում սկսել է գրել պատմվածքներ, տասը տարեկանում տպագրվել է թերթում։ 1925 թվականից Փենսիլվանիայի օրիորդաց դպրոցում ուսանել է անգլերեն և գրականություն։ 1928 թվականին խորամուխ է եղել կենսաբանության մեջ, սակայն շարունակել է հոդվածներ գրել ուսանողական թերթի համար։ 1929 թվականի վերջին Ջոն Հոփքինսի համալսարանում կենդանաբանության և գենետիկայի ոլորտում կատարել է հետազոտություններ։ Այնուհետև նրա գիտա ...

                                               

Կենտավրոսի բետա

Կենտավրոսի բետա, պաշտոնական անունը Հեյդար, եռաստիճան աստղային համակարգ Կենտավրոս համաստեղության հարավային մասում։ Համակարգի միացյալ 0.61 տեսանելի աստղային մեծության շնորհիվ Կենտավրոսի երկրորդ ամենապայծառ աստղն է և գիշերային երկնքի ամենապայծառ աստղերից մեկը։ Ըստ "Hipparcos" աստղաչափական արբանյակից ստացված պարալաքսային չափումների՝ մինչև այս համակարգ հեռավորությունը կազմում է մոտավորապես 390 լուսային տարի կամ 120 պարսեկ։ Հարավային կիսագնդում հայտնի է որպես դեպի Հարավային խաչ համաստեղություն ցույց տվող երկու "ցուցիչներից" ներսակողմյանը։ Մյուս "ցուցիչից" ՝ Կենտավրոսի ալֆայից, սկիզբ առնող ու Կեն ...

                                               

Կոգնիտիվ անթրոպոլոգիա

Կոգնիտիվ անթրոպոլոգիա, մշակութային մարդաբանության և կոգնիտիվ գիտությունների խաչմերուկում գտնվող գիտություն է, որը ուսումնասիրում է տարբեր մշակութային համակարգերի կառուվածքը, բնութագրում մշակութային ոլորտները՝ օգտագործելով տրամաբանության և լեզվաբանության մեթոդները։ Կոգնիտիվ անթրոպոլոգիայի ծագումը սովորաբար կապված է "աշխարհքի պատկերի" հետազոտման հետ։ Կոգնիտիվ մարդաբանության ուսումնասիրման առարկան ոչ թե մշակույթի առանձին տարրերն են, այլ մշակույթի տարրերի կազմավորման համակարգը։ Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ազգի բնորոշ են ընկալման, մտածողության, վարքի, հույզերի տարբեր համակարգեր: Կոգնիտիվ մարդաբա ...

                                               

Կոմուտացիա

Կոմուտացիա, էլեկտրական շղթաներում միացումների փոփոխումը, դրանց առանձին մասերի միացումը, անջատումը և փոխանջատումը ՝ հրամանաապարատների, ռելեների, կոնտակտորների և այլ սարքերի օգնությամբ։ Կոմուտացիա են անվանում նաև շղթայում հոսանքի ուղղության փոփոխությունը ։

                                               

Հիբրիդային արվեստ

Հիբրիդային արվեստ, ժամանակակից արվեստի ուղղություն, որում նկարիչները իրագործում են իրենց գեղարվեստական խնդիրները գիտության սահմանամերձ ոլորտների և նոր տեխնոլոգիաների հետ։ Նկարիչները համագործակցում են այնպիսի գիտությունների հետ, ինչպիսիք են կենսաբանությունը, ռոբոտատեխնիկան, ֆիզիկան, փորձարարական ինտերֆեյսի տեխնոլոգիան, արհեստական բանականությունը և տեղեկատվության վիզուալացումը։ Իրենց աշխատանքները ստեղծելիս նրանք վերցնում են ուսումնասիրությունների մեթոդիկան, անցկացնում են սեփական ուսումնասիրությունները, վիզուալացնում են ուսումնասիրության արդյունքները։ Լայն իմաստով հիբրիդային արվեստը լուսաբանվ ...

                                               

Հնագրագիտություն

Հնագրագիտություն, պատմական հատուկ գիտաճյուղ, որն զբաղվում է գրավոր աղբյուրների հրապարակման մեթոդների ուսումնասիրմամբ և մշակմամբ։ Հնագրագիտությունը սերտորեն կապված է բանասիրության, աղբյուրագիտության, հնագրության, բնագրագիտության, արխիվագիտության, դիպլոմատիկայի և այլնի հետ։ Իբրև գիտական մասնաճյուղ, Արևմտյան Եվրոպայում սկսել է զարգանալ XVII դ., Ռուսաստանում՝ XVIII դ. 2-րդ կեսից, Արևելքի երկրներում՝ XIX դ.։ ԽՍՀՄ-ում հնագիտությամբ զբաղվող կենտրոններն են ԽՄԿԿ ԿԿ-ին կից՝ Մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտը, ԽՍՀՄ ԳԱ պատմության ինստիտուտը և ԽՍՀՄ ՆԳՄ արխիվային գլխավոր վարչությունը։ Մեծ քանակությամբ փաստաթ ...

                                               

Ձվատար խողովակ

Ձվատար խողովակ, ծորան, որը ծառայում է հասուն ձվերը կամ պարզապես ձվերը հանելու համար, որոնք առաջացել են էգ կենդանիների ձվարաններում։ Որպես կանոն, ձվաբջիջը զույգ օրգան է, բայց թռչունների, կոկորդիլոսների և որոշ աճառային ձկների մոտ այս կամ այն ​​կողմը չի զարգացել։ Այսպիսով, այս կենդանիների մեկ ձվարանն ու մեկ ձվաբջիջը մնում են ոչ ֆունկցիոնալ։ Բոլոր կլոր որդերի, հոդվածոտանիների, ձկների, ձվաբջիջը ուղղակիորեն կապված չէ ձվարանի հետ։ Ձվաբջջի առջևի մասը ավարտվում է ձագարանման մարմնում, որտեղ ձվերը հավաքվում են։ Կանայք ձու չունեն,նրանց ձվարանն արձակում է ձվերը անմիջապես մարմնի խոռոչ, որտեղ նրանք դուրս ...

                                               

Յակոբիի մեթոդ

Վերցնենք գծային հավասարումների համակարգը. A x → = b → {\displaystyle A{\vec {x}}={\vec {b}}}, где A = a 11 … a 1 n ⋮ ⋱ ⋮ a n 1 … a n n, b → = b 1 ⋮ b n {\displaystyle A=\left{\begin{array}{ccc}a_{11}&\ldots &a_{1n}\\\vdots &\ddots &\vdots \\a_{n1}&\ldots &a_{nn}\end{array}}\right,\quad {\vec {b}}=\left{\begin{array}{c}b_{1}\\\vdots \\b_{n}\end{array}}\right} կամ { a 11 x 1 + … + a 1 n x n = b 1 … a n 1 x 1 + … + a n x n = b n {\displaystyle \left\\right.}

                                               

Շրջված մատրից

Շրջված մատրից - A T {\displaystyle A^{T}} մատրից, որը ստացվում է սկզբնական A {\displaystyle A} մատրիցից տողերը սյուներով փոխարինման արդյունքում։ ։ Այլ կերպ, m × n {\displaystyle m\times n} չափի A {\displaystyle A} մատրիցի շրջված A T {\displaystyle A^{T}} մատրիցը, որն ունի n × m {\displaystyle n\times m} չափեր, որոշվում է A i j T = A j i {\displaystyle A_{ij}^{T}=A_{ji}} բանաձևով։ Օրինակ, {\displaystyle {\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}}^{\mathrm {T} }\!\!\;\!=\,{\begin{bmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{bmatrix}}\;} Այսինքն, շրջված մատրիցը ստանալու համար բավական ...

                                               

Ջերմություն

Երբ տաք առարկաները սառչում են, նրանցից անջատվում է էներգիա, և նրանց ջերմաստիճանն իջնում է։ Էներգիայի այդ տեսակը կոչվում է ջերմային էներգիա կամ ջերմություն։ Ջերմությունը կարող է թափանցել պինդ մարմինների, հեղուկների, գազերի և նույնիսկ դատարկ տարածության միջով։ Բոլոր նյութերը կազմված են մշտապես շարժվող փոքրագույն մասնիկներից՝ ատոմներից և մոլեկուլներից։ Օրինակ՝ պինդ մարմնում, ասենք երկաթի չորսվակում, ատոմները մշտապես տատանվում են։ Եթե չորսվակը տաքացնենք, ապա նրա ատոմները կստանան ավելի շատ էներգիա, և տատանումները կարագանան։ Իսկ եթե չորսվակը բավականաչափ տաքանա, նրա ատոմները կարող են այնքան ուժգի ...

                                               

Ռազմական հակամարտություն

Ռազմական բախում ՝ ռազմական բռնության միջոցով միջպետական և ներպետական հակասությունների լուծման բոլոր տեսակների հավաքական անվանումը, որը ներառում է ռազմական դիմակայության բոլոր տեսակները, որոնք հետապնդում են հասարակական-քաղաքական նպատակներ

                                               

Վեցերորդ սերնդի պատերազմներ

ժամանակակից պատերազմի պատմության մեջ վեցերորդ "սերնդի" պատերազմներ հասկացությունը մտցրել են ռուս և հայ ռազմական վերլուծաբանները և տեսաբանները։ Հայ իրականության մեջ այն առաջին անգամ շրջանառության մեջ է մտցրել և զարգացրել ռազմական պատմաբան, ռազմաքաղաքական վերլուծաբան, "Մեծ Հայք" հաղորդաշարի հիմնադիր գնդապետ Մնացական Ռ․ Խաչատրեանը։ Գեներալ Արկադի Տեր-Թադևոսյանը՝ "Կոմանդոսը", զարգացնելով այդ տեսությունը, առաջ է քաշել նաև "յոթերորդ սերնդի պատերազմներ" հասկացությունը։ Ռուսաստանում վեցերորդ սերնդի պատերազմներ հասկացությունը առաջ են քաշել մի շարք ռազմական տեսաբաններ, այդ թվում՝ գեներալ Սլիպչենկոն, ...

                                               

Տալլինի կիրառական գիտությունների համալսարան

Տալլինի կիրառական գիտությունների համալսարան, Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում 1992 թվականից գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի խնդիրն ու նպատակն է ինժեներական գործի բարձրակարգ մասնագետների պատրաստումը։ Համալսարանի նախապատմությունն սկսվում է 1915 թվականին հիմնադրված առևտրի արական դպրոցից։ Ներկայումս համալսարանի կազմի մեջ ընդգրկված են վեց ինստիտուտ. տնտեսագիտության ու տեխնոլոգիայի ինստիտուտը, քաղաքացիական ինժեներական գործի ինստիտուտը, ճարտարապետության ինստիտուտը, հագուստի ու տեքստիլի ինստիտուտը, համակարգչային գիտությունների ինստիտուտը, տեխնոլոգիայի ինստիտուտը։ Համալսարանում կազմ ...

Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն
                                               

Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ ԿԳՆ, Հայաստանի գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է կրթության և գիտության բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը։ 2019 թվականին կառավարության օպտիմալացման արդյունքում միավորվել է մշակույթի և սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունների հետ, և վերանվանվել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։

Գիտություն (թերթ)
                                               

Գիտություն (թերթ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Գիտություն այլ կիրառումներ "Գիտություն" Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի թերթը, որը հրատարակվում է 1993 թվականի փետրվարից։Չի վաճառվում, այլ բաժանվում է անվճար, ԳԱԱ-ի հետ կապված կազմակերպություններում։ Հրատարակվում է ԳԱԱ-ի "Գիտություն" հրատարակչական-արտադրական պետական ՓԲԸ-ի կողմից։

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →