Back

Իրավունք - Իրավունք, Հեղինակային իրավունք, Սահմանադրական իրավունք, Կանանց ընտրական իրավունք, Աշխատանքի իրավունք, Իրավունք, թերթ ..                                               

Իրավունք

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Իրավունք այլ կիրառումներ Իրավունք, հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչներից մեկը, որը առաջացել է հասարակության շերտավորմանը զուգընթաց՝ դասակարգային հարաբերությունների ծագման ընթացքում՝ որպես տիրող դասակարգի՝ օրենքի աստիճանի բարձրացված կամքի դրսևորում, որն սկզբում արտահայտվել է սովորույթներում, հետագայում դարձել օրենք։ Այսօր, իրավունք ասելով, մարդիկ այն ըմբռնում են տարբեր ասպեկտներով՝ Իրավունքը դիտվում է որպես իրավական նորմերի համակարգ։. Իրավունք ասելով՝ նկատի է ունեցվում սոցիալական, իրավական հավակնությունները։. Իրավունքը օգտագործվում է՝ ցույց տալու ...

                                               

Հեղինակային իրավունք

Հեղինակային իրավունքը կարգավորում է ստեղծագործությունների ստեղծման և օգտագործման կապակցությամբ առաջացող հարաբերությունները։ Այն մարդու հետ անխզելիորեն կապված իրավունքներից մեկն է, որի պաշտպանությունը ամրագրված է մի շարք ներպետական և միջազգային ակտերով։ "Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր" -ը, ամրագրելով մարդկանց ի ծնե պատկանող իրավունքները, սահմանում է յուրաքանչյուրի՝ մշակութային կյանքին ազատորեն մասնակցելու, գիտական առաջընթացին մասնակցելու և դրա բարիքներից օգտվելու, իր հեղինակած գիտական, գրական կամ գեղարվեստական աշխատանքի բարոյական և նյութական շահերի պաշտպանության իրավունքները։ Օր ...

                                               

Սահմանադրական իրավունք

Սահմանադրական իրավունք առանձին ճյուղ, որը իրավական նորմերի ամբողջություն է և ամրապնդում է հասարակական ու պետական կարգի հիմքերը։ Սահմանադրական իրավունքը ձևավորվել է որպես հասարակական իշխանության նոր տեսակի երևան գալուն զուգընթաց։ Պետական իրավունքի գլխավոր աղբյուրը սահմանադրությունն է, ուստի իրավունքի այս ճյուղը կոչվում սահմանադրական։ Սահամանադրական իրավունքը սահմանում է հասարակական և պետական կառուցվածքի ձևերը, քաղաքացիների ժողովրդավարական ազատությունները, նրանց հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ իրավունքների ու ազատությունների նյութական, իրավական երաշխիքները և այլն։

                                               

Կանանց ընտրական իրավունք

Կանանց ընտրելական իրավունք, ընտրական գործընթացներին մասնակցելու, իշխանություն ձևավորելու և այդ իշխանության մեջ ընդգրկվելու կանանց իրավունքը։ Ըստ այդմ, տարբերակվում են պասիվ և ակտիվ իրավունքներ։ Կանանց ընտրական իրավունքը ամգրաված է ՄԱԿ-ի 1971 թ. "Կանանց խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայում" ։

                                               

Աշխատանքի իրավունք

Աշխատանքային իրավունքը, իրավունքի ոլորտ է, որով կարգավորվում են աշխատողների, արհմիությունների, գործատուների և պետության միջև փոխհարաբերությունները, արմրագրվում և երաշխավորվում են աշխատանքի իրավունքը, աշխատողների երաշխիքները, դրանց իրացման, ինչպես նաև պաշտպանության պայմանները և կարգը։ Աշխատանքի իրավունքը մարդու անօտարելի իրավունքների ու ազատությունների խմբին պատկանող իրավունք է, ըստ որի յուրաքանչյուր ոք ունի իր ֆիզիկական գոյությունը, հոգևոր ու նյութական պահանջմունքները բավարարելու նպատակով սեփական աշխատանքով միջոցներ վաստակելու հնարավորություն։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, ...

                                               

Իրավունք (թերթ)

Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Իրավունք այլ կիրառումներ "Իրավունք", քաղաքական եռօրյա թերթ։ Լույս է տեսել 1885 թվականին, Վառնայում՝ հայերեն, ֆրանսերեն։ Խմբագիր՝ Հ. Մավի ։ Կոչ է արել հայերին ինքնապաշտպանության, որպես ազատագրության ուղի մատնանշել Բուլղարիայի օրինակը։ Պաշտպանել է հայերի իրավունքները Թուրքիայում, քննադատել օտարերկրյա դիվանագիտության մոտեցումը Հայկական հարցի նկատմամբ։ Լայն տեղ է հատկացրել միջազգային քաղաքական անցուդարձին։ Նյութեր է արտատպել ժամանակի հայ մամուլի էջերից։ 1896-1911 թվականներին լույս էր տեսնում որպես եռօրյա թերթ, ապա՝ շաբաթաթերթ Վառնայում։ Խմբագիր՝ Հ.Գուրպեթյան։ ...

                                     

Իրավունք

 • Այսօր, իրավունք ասելով, մարդիկ այն ըմբռնում են տարբեր ասպեկտներով Իրավունք ասելով նկատի է ունեցվում սոցիալական, իրավական հավակնությունները Իրավունքը դիտվում
 • բաղկացած է առանձին մասերից, ապա հեղինակն իրավունք ունի իր մասն օգտագործելու իր հայեցողությամբ Հեղինակային իրավունքի առաջնային սուբյեկտը հեղինակը, հետագայում
 • կիրառումների համար տե ս Հայաստանի իրավունք այլ կիրառումներ Հայ իրավունք իրավական համակարգ, որը առաջացել է Հին Հայաստանում Իրավունքը հայ հասարակության պատմության
 • իրավունք իրավունք առանձին ճյուղ, որը իրավական նորմերի ամբողջություն է և ամրապնդում է հասարակական ու պետական կարգի հիմքերը Սահմանադրական իրավունքը ձևավորվել
 • բոլոր չափահաս կանայք ընտրելու իրավունք են ստացել, Նոր Զելանդիան էր 1893 թ. Նախքան այդ կանայք ընտրելու սահմանափակ իրավունք ունեին նաև Շվեդիայում, Մեծ Բրիտանիայում
 • Հայաստանի իրավունք այլ կիրառումներ Հայաստանի Հանրապետության իրավունք 1991 թվականի սեպտեմբերի 1 - ից գոյություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության իրավունքի համակարգի
 • Մունիցիպալ իրավունք կամ Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման իրավունք տեղական ինքնակառավարման հարցերը կարգավորող իրավունքի համալիր ճյուղ
 • պաշտպանվելու իրավունք Յուրաքանչյուր ոք, առանց որևէ խտրականության, ունի հավասար աշխատանքի համար հավասար վարձատրության իրավունք Յուրաքանչյուր աշխատող իրավունք ունի
 • Անվան այլ կիրառումների համար տե ս Իրավունք այլ կիրառումներ Իրավունք քաղաքական եռօրյա թերթ Լույս է տեսել 1885 թվականին, Վառնայում հայերեն, ֆրանսերեն
 • ձևերից մեկի մասին խեղդամահ անելու եղանակով Հայ իրավունք Արա Ասլանյան, Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն խմբ. Վան Արյանցժ Երևան, Վան Արյան
                                     
 • Քաղաքացիական իրավունք գույքային և անձնական ոչ գույքային հարաբերություններ կարգավորող իրավունք որը կառուցվում է այդ հարաբերությունների մասնակիցների կամքի
 • հռոմեկական խորհրդարանում քվեարկելու իրավունք Ius honorum - քաղաքացիական կամ հասարակական պաշտոն ունենալու իրավունք Ius commercii - օրինական պայմանագրեր
 • տալիս է որոշակի գործողությունների իրականացման իրավունք Ըստ նորմատիվ իրավական ակտի հոդվածներում իրավական նորմի տարրերի շարադրման որոշակիության աստիճանի
 • Միջազգային հանրային իրավունք Միջազգային մասնավոր իրավունք Ներազգային իրավունք իրավական նորմ, որը կարգավորում է միջպետական հարաբերությունները Միջազգային իրավունքի առարկա
 • Վարչական դատավարության իրավունք իրավունքի ճյուղ, որը կարգավորում է պետական կառավարման ոլորտում անհատական վարչական գործեր քննելու և լուծելու ընթացքում
 • իրավունքի նորմերի հստակ բաժանումը, իսկ բոլոր ճյուղերը բաժանվում են երկու ենթահամակարգերի մասնավոր իրավունք և հանրային իրավունք Հանրային իրավունքի ոլորտին
 • իրավունքների և ազատությունների հասարակության և պետության շահերի պաշտպանությունը Քրեական իրավունք հասկացությունը ընկալվում է երեք իմաստով Իրավունքի ճյուղ
 • Վարչական իրավունք իրավունքի ճյուղ, իրավական նորմերի համակցություն, որը կարգավորվում է գործադիր իշխանության ոլորտում առաջացող հասարակական հարաբերությունները
 • Ֆինանսական իրավունք իրավունքի ու իրավաբանական գիտության ճյուղ, որը կարգավորում է հանրային ֆինանսների պետությանը և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին
 • Առողջապահական իրավունք օրենսդրության այն ոլորտն է, որն իր մեջ ներառում է այն իրավական ակտերը, որոնցով ամրագրվում են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների
                                     
 • ինքնին խախտում է մարդկանց իրավունքը խաղաղ կերպով հետապնդել իրենց սեփական շահերը. Մարդու ոչ մի իրավունք բացառությամբ կյանքի իրավունքն ինքնին, ավելի արմատական
 • Գյուտարարական իրավունք իրավունքի մաս, որը կարգավորում է գյուտարարության հետ առնչվող հասարակական հարաբերությունները Խորհրդային գյուտարարական իրավունքի հիմունքները
 • իրավունք իրավունք որը մարդուն տրված է ի ծնե, բնությունից և անկախ է ամեն տեսակի իշխանությու նից, անփոփոխ է ու հաստատուն Մարդու բնական իրավունքների շարքին
 • Հողային իրավունք հողային հարաբերությունները կարգավորող իրավունքի ճյուղ, իրավական նորմերի և կազմակերպչական - իրավական մեխանիզմների ամբողջություն Հողային
 • մշակութային իրավունքները սննդի իրավունքը և երրորդը սերունդը - համերաշխության իրավունքները խաղաղության իրավունք մաքուր միջավայրի իրավունք Այս սերունդներից
 • Հանրային իրավունք հռոմագերմանական իրավական համակարգի իրավունքի տեսությունում պետական մարմինների կառուցվածքն ու գործունեությունը սահմանող, պետության մարմինների
 • Ազգերի ինքնորոշման իրավունք ժողովուրդների հիմնարար իրավունք ազգերի պետական կազմավորման իրավակարգիարտաքին քաղաքականության, մշակութային, կրոնական, տնտեսական
 • հարաբերությունների ներպետական մարմինների իրավունքը դիվանագիտական իրավունք դիվանագիտական արարողակարգի իրավունք հյուպատոսական իրավունք Դիվանագիտական հարաբերությունները
 • հիմնախնդիրներ Հայ փիլիսոփայության պատմություն Տեսական փիլիսոփայություն Սոցիոլոգիա Իրավունք Քաղաքագիտություն Հիմնադրվել է հայ փիլիսոփայական ժառանգության և գեղագիտական
 • Մահվան իրավունք բարոյական սկզբունք, որի համաձայն մարդն իրավունք ունի ինքնասպանություն գործել կամ ենթարկվել կամավոր էֆտանազիայի Այս իրավունքի տակ սովորաբար

Users also searched:

իրավունք, իրավունքը, Իրավունք, քաղաքացիականիրավունք, հեղինակայինիրավունք, անձնականիրավունք, ինչէիրավունքը, բնականիրավունք, մարդուիրավունքներիօրենսգիրք, առողջությանիրավունք, օրենսգիրք, առողջության, քաղաքացիական, հեղինակային, անձնական, բնական, մարդու, իրավունքների, մշակութային, մշակութայինիրավունք, հեղինակային իրավունք, Հեղինակային, իրավունքի, ինչպեսձեռքբերելհեղինակայինիրավունք, հեղինակայինիրավունքիգործակալություն, հեղինակայինիրավունքիկենտրոն, հեղինակայինիրավունքիգրանցում, հեղինակայինիրավունքիեւհարակիցիրավունքներիմասին, մտավորսեփականություն, Հեղինակայինիրավունք,

...

Ինչ է իրավունքը.

Եկեղեցական իրավունք. Հետադարձ պահանջի իրավունքը պահանջի ​սուբրոգացիայի իրավունք ունի՝. Առողջության իրավունք. Ժառանգության իրավունք Այլեքս. Իրավունքի գերակայությունը սահմանվում է որպես կառավարման սկզբունք, որի.

Ինչպես ձեռք բերել հեղինակային իրավունք.

Թարգմանություն հեղինակային Glosbe. Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից առանց հեղինակի կամ հեղինակային իրավունքի այլ. Հեղինակային իրավունքի կենտրոն. Հարց ու պատասխան ArmAuthor. 1 ին կետի ենթակետով հեղինակային հետևյալն է. Հեղինակային իրավունքի և հարակից.


Սահմանադրական իրավունքի հասկացությունը.

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ IATP. Տեսության և սահմանադրական իրավունքի երկրների սահմանադրական իրավունք առկա. Մուրադյան մ հ արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք. ՍԴ էլեկտրոնային գրադարան The. Համեմատական սահմանադրական իրավունք Ուսումնամեթոդական ուղեցույց ձեռնարկ. Սահմանադրական կարգի հիմունքները. ԱԺ նախագահ Արթուր Թովմասյանը. ԱՊՀ երկրների սահմանադրական իրավունք Ուսումնական ձեռնարկ, Ծրագիր, կազմեց Վ.Ն.

Տիմ ընտրություններ.

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Ն. Կին անդամների ընտրության և ընտրության անդամ իրավունք ունի մասնակցել Վարչության. Արտահերթ ընտրություններ. Էննի Քեննին և Քրիստաբել. Ընտրական իրավունքի սկզբունքները Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը. Ընտրությունների կարգը. Ֆեմինիզմի պատմական զարգացումները. Ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի պետք է լինեն կանայք, ընդ որում, ընտրական.

Աշխատանքային օրենսգիրք ֆիզարձակուրդ.

Political Dialogue Աշխատանքային. Աշխատանքային իրավունք. Աշխատողների առողջության և անվտանգության ապահովման. Աշխատանքային պայմանագրի լուծում. ՄՍ իրավունքների կիրարկման. Լյուբեն Պանով, Ոչ առևտրային իրավունքի կամավորական աշխատանքի չափման ձեռնարկ.


Hraparak.

Իրավունք թերթի. Մամուլի խոսնակի պատասխանը Թերթ.ամ ՌԴ մասնագետների մուտքի իրավունքի. 168ժամ թերթ. Admin Page 6 KOMITAS STATE CONSERVATORY OF. Հայաստանում խոսքի ազատության տակ քողարկվող, ընդհուպ՝ ատելություն պարունակող. Թերթ ամ. Վարչապետ Հարցազրույցներ. Իրավունք թերթի հարցազրույցը ԱՀ ԱԺ պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի հետ.​be.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →