Back

Փիլիսոփայություն - Մայրցամաքային փիլիսոփայություն, Իսլամական փիլիսոփայություն, Հնդկական փիլիսոփայություն, Քրիստոնեական փիլիսոփայություն ..                                               

Մայրցամաքային փիլիսոփայություն

Կոնտինենտալ կամ մայրցամաքային փիլիսոփայությունը բնորոշում է ժամանակակից եվրոպական փիլիսոփայության երկու հիմնական ավանդույթներից մեկը։ Այս եզրույթը տարբերակում է մայրցամաքային եվրոպայի փիլիսոփայությունը անգլոամերիկյան կամ Անալիտիկ փիլիսոփայությունից, քանի որ այն ժամանակ, երբ սկսվեց տարբերակվել կոնտինենտալ փիլիսոփայությունը դոմինանտ ոճն էր, մինչդեռ անգլիական փիլիսոփայությունը գերակշռում էր առավելապես անգլախոս երկրներում։

                                               

Իսլամական փիլիսոփայություն

Իսլամական փիլիսոփայություն, միջնադարում Արևելքի իսլամ ընդունած և հիմնականում արաբերեն լեզու օգտագործող ժողովուրդների փիլիսոփայական ուսմունքների ամբողջություն ։ Հետագայում սկսում են հայտնվել աշխատություններ նաև այլ լեզուներով՝ թուրքերեն, ուրդու և այլն։ Երբեմն իսլամական փիլիսոփայության մեջ են ներառում հրեաների միջնադարյան աշխատությունները, որոնք գրված են արաբերենով և մեծ ազդեցություն են ունեցել իսլամական կրոնական ուսմունքի վրա։ Ժամանակակից իսլամական փիլիսոփաները հաճախ գրում են նաև անգլերենով։ Մեր օրերում իսլամական փիլիսոփայությունը կրել է որոշակի փոփոխություններ՝ ազդեցություն կրելով արևմտյան ...

                                               

Հնդկական փիլիսոփայություն

Հնդկաստանի փիլիսոփայություն կամ փիլիսոփայական միտքը Հնդկաստանում, ծագել է մ․թ․ա․ 3-2 -րդ դարերում, ինչի մասին վկայություններ հանդիպում են վեդաներում, ուր արտահայտվել է վեդայական կրոնական աշխարհայացքը՝ միախառնված աշխարհի, մարդու, բարոյական կյանքի փիլիսոփայական պատկերացումներին։

                                               

Քրիստոնեական փիլիսոփայություն

Քրիստոնեական փիլիսոփայություն, քրիստոնեական հավատին վերաբերող բանակռիվ իշխող արդի փիլիսոփայության հետ ։ Քրիստոնեական փիլիսոփայություն եզրույթը օգտագործվում է տեքստերի նկարագրության նպատակով, որոնք ստեղծվել են քրիստոնեական մշակութային միջավայրում՝ որպես իսլամական, չինական, հուդայական և այլ կրոնական փիլիսոփայությունների տերմինների համարժեք։ Քրիստոնեական փիլիսոփայություն եզրույթը տարբեր հեղինակների կողմից տարբեր կերպ է կիրառվում․ չկա փիլիսոփայական համակարգ, որը հնարավոր կլիներ անվանել միակ քրիստոնեական փիլիսոփայություն, բայց գոյություն ունեն բազմաթիվ քրիստոնեական փիլիսոփայություններ։ Քրիստոնե ...

                                               

Հին Արևելյան փիլիսոփայություն

Հին արևելյան փիլիսոփայություն - արտահայտությամբ նշանակվում է փիլիսոփայական ուսմունքների այն ամբողջականությունը, որը ձևավորվել և զարգացել է Հին Չինաստանում, Հին Հնդկաստանում, Եգիպտոսում, Միջագետքում և Իրանում։

                                               

Վերլուծական փիլիսոփայություն

Վերլուծական փիլիսոփայություն. փիլիսոփայական հետազոտությունների ժամանակակից ուղղություն, որը փիլիսոփայության խնդիրը համարում է լեզվի վերլուծությունը, այսինքն՝ լեզվական արտահայտությունների իմաստի ճշգրտումը և լեզվական ձևերի մեջ արտահայտված մտածողության տրամաբանական կաոուցվածքի հստա- կեցումը։ Վերլուծական փիլիսոփայությունը գտնում է, որ ավանդական փիլիսոփայության պրոբլեմները, ճանաչողության պրոցեսում ծագող իմացաբանական դժվարությունները և տրամաբանական հակասությունները լեզվի ոչ ճշգրտության և տրամաբանական կառուցվածքի անհստակության հետևանք են։ Գոյություն ունի Վերլուծական փիլիսոփայության երկու տարատեսա ...

                                     

Փիլիսոփայություն

 • իմաստություն բառերից Այսինքն փիլիսոփայություն թարգմանաբար նշանակում է իմաստության հանդեպ սեր Հայ մատենագրության մեջ փիլիսոփայություն եզրույթին զուգահեռ գործածվել
 • փիլիսոփայությունը ներառում է հետևայալ ուղղությունները Կյանքի փիլիսոփայություն Երևութաբանական փիլիսոփայություն Էքզիստենցիալիզմ Հերմենեվտիկա Ստրուկտուրալիզմ Պոստստրուկտուրալիզմ
 • Հնդկաստանի փիլիսոփայություն կամ փիլիսոփայական միտքը Հնդկաստանում, ծագել է մ թ ա 3 - 2 - րդ դարերում, ինչի մասին վկայություններ հանդիպում են վեդաներում, ուր
 • տարբեր տերմիններ իսլամական փիլիսոփայություն արաբամուսուլմանական փիլիսոփայություն Արաբական Արևելքի փիլիսոփայություն և այլն Հաշվի առնելով այն
 • Քրիստոնեական փիլիսոփայություն քրիստոնեական հավատին վերաբերող բանակռիվ իշխող արդի փիլիսոփայության հետ Ա Դեմպֆ Քրիստոնեական փիլիսոփայություն եզրույթը օգտագործվում
 • Հին արևելյան փիլիսոփայություն - արտահայտությամբ նշանակվում է փիլիսոփայական ուսմունքների այն ամբողջականությունը, որը ձևավորվել և զարգացել է Հին Չինաստանում
 • մաթեմատիկայի փիլիսոփայություն ֆիզիկայի փիլիսոփայություն քիմիայի փիլիսոփայություն կենսաբանության փիլիսոփայություն բժշկության փիլիսոփայություն Գիտության
 • Պատմականորեն Արևմտյան փիլիսոփայություն տերմինը մտածված է արտահայտելու արևմտյան քաղաքակրթության փիլիսոփայական մտածողությունը, սկսած Հին Հունաստանի Հունական
 • վերլուծության փիլիսոփայությունը լեզվաբանական փիլիսոփայություն սովորական լեզվի վերլուծության փիլիսոփայություն մերժում է ձևական տրամաբանական արհեստական լեզուների
                                     
 • մեկնաբանությունները Փիլիսոփայություն Իսլամական փիլիսոփայություն Մայրցամաքային փիլիսոփայություն Հին Արևելյան փիլիսոփայություն Արևմտյան փիլիսոփայություն Հնդկաստանի
 • Պատմության Փիլիսոփայություն փիլիսոփայական գիտակարգ, որն ընդգրկում է մարդկային մշակույթի պատմության քննությունը և պատմական պրոցեսի մեկնաբանությունը Պատմության
 • Հելլենիստական փիլիսոփայություն է կոչվում փիլիսոփայության զարգացման այն ժամանակահատվածը, որը հաջորդել է Արիստոտելին Հելլենիստական շրջանի փիլիսոփայության
 • Իրավունքի փիլիսոփայություն իրավագիտության մեթոդաբանական հիմքն է Իրավունքի փիլիսոփայությունը, որպես փիլիսոփայության բաղադրիչ մաս չի տարբերվում փիլիսոփայությունից
 • Կրոնի փիլիսոփայություն կրոնի, նրա բնության կոնցեպտուալիզացիայի և գործառույթների, ինչպես նաև Աստծո գոյության փիլիսոփայական հիմնավորումների, նրա բնության
 • Բուդդայական փիլիսոփայություն բուդդայականության տարբեր ուղղությունների և դպրոցների շրջանակներում ճանաչողության և աշխարհի, մարդու վերաբերյալ ռացիոնալ հիմնավորումներով
 • Հայ փիլիսոփայություն Հին Հայաստանում առաջացած և մինչև մեր օրերը զարգացող փիլիսոփայական հայացքների, ուսմունքների, դպրոցների ամբողջություն Փիլիսոփայական
 • դ ք խ Փիլիսոփայություն Արևմտյան փիլիսոփայություն Արևելյան փիլիսոփայություն Պատմություն Ցանկեր Դպրոցներ  Բառարան  Փիլիսոփաներ  Շարժումներ  Հրապարակումներ
 • Մտահայեցողական փիլիսոփայություն սպեկուլյատիվ փիլիսոփայություն փիլիսոփայական այն ուսմունքները, որոնք հավակնում են բացառապես մտածական ճանապարհով խորհրդածությամբ
 • Կյանքի փիլիսոփայություն 19 - րդ դ. վերջի 20 - րդ դ. սկզբի փիլիսոփայական ուղղություն, որը կեցության նախահիմքը, աշխարհի նվիրական էությունը համարում է կյանքը
                                     
 • Կրոնական փիլիսոփայություն փիլիսոփայական մտքի ուղղություն, որի միջոցով տարբեր կրոնների ներկայացուցիչներ ներկայացնում են իրենց աշխարհայացքը, տեսանկյունը
 • Ճապոնական փիլիսոփայություն առաջին փիլիսոփայական ուսմունքները Ճապոնիայում ձևավորվել են ֆեոդալիզմի դարաշրջանում Այն զարգացել է հին չինական բնափիլիսոփայական
 • Իմանենտ փիլիսոփայություն լատ. immanens - հատուկ է, վերաբերում է XIX դարի վերջի փիլիսոփայական գլխավորապես գերմանական սույբեկտիվ իդեալիստական հոսանք
 • Սեքսի փիլիսոփայություն կիրառական փիլիսոփայության ասպեկտ, որը կապված է սեքսի և սիրո ուսումնասիրության հետ Այն իր մեջ ներառում է այնպիսի երևույթների էթիկան
 • Վերածննդի դարաշրջանի փիլիսոփայություն 15 - 16 - րդ դարերի եվրոպական փիլիսոփայության ուղղություն Բնութագրվում է պաշտոնական կաթոլիկ կրոնը չընդունելով և մարդու
 • դ ք խ Փիլիսոփայություն Արևմտյան փիլիսոփայություն Արևելյան փիլիսոփայություն Պատմություն Ցանկեր Դպրոցներ  Բառարան  Փիլիսոփաներ  Շարժումներ  Հրապարակումներ
 • Իրավունքի փիլիսոփայություն 1820 1821 թթ աշխատությունը Հեգելի մահվանից հետո բարեկամների ջանքերով լույս են տեսել նրա Պատմության փիլիսոփայություն Դասախոսություններ
 • գիտակցությունից անկախ օբյեկտի վերաբերյալ դրույթի հետ Այսպիսով նեոռեալիզմը ըստ էության իդեալիզմի տարատեսակ է Նոր բուրժուական փիլիսոփայություն 1972 թվական, գլուխ 8
 • Նույնության փիլիսոփայություն փիլիսոփայական կոնցեպցիա, օբյեկտիվ իդեալիզմի տարատեսակ, ըստ որի բնության և ոգու, կեցության և մտածողության, օբյեկտի և սուբյեկտի
 • Պատմություն, Արվեստ, Արևելագիտություն Բանասիրություն Մանկավարժություն Փիլիսոփայություն Տնտեսագիտություն Սպորտ Բժշկություն Մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա Կենսաբանություն
                                     
 • տեսանելի աշխարհի իրերը գոյություն ունեն մարդու ընկալումից ու գիտակցությունից անկախ Ռեալիզմ կերպարվեստ Ռեալիզմ փիլիսոփայություն Ռեալիզմ գրականություն
Արևմտյան փիլիսոփայություն
                                               

Արևմտյան փիլիսոփայություն

Պատմականորեն Արևմտյան փիլիսոփայություն տերմինը մտածված է արտահայտելու արևմտյան քաղաքակրթության փիլիսոփայական մտածողությունը, սկսած Հին Հունաստանի Հունական փիլիսոփայությունից այնուհետ վերջնականապես զբաղեցնելով երկրագնդի մեծ տարածք։ Փիլիսոփայություն բառը իր հերթին սկիզբ է առնում հունարեն philosophia բառից, որ տառացիորեն նշանակում է սեր իմաստության հանդեպ՝ գիտելիքի նկատմամբ սեր։

                                               

Նախասահմանված ներդաշնակություն

Նախասահմանված ներդաշնակություն, փիլիսոփայական հասկացություն․ մուծել է Լայբնից Գոթֆրիդ Վիլհելմը մոնադների կանոնավորված փոխհամաձայնությունը հիմնավորելու համար։ Աստծու ի սկզբանե սահմանած ներդաշնակության շնորհիվ գոյություն ունի տիեզերական կարգավորվածություն, երևույթների համընդհանուր փոխադարձ կապ և մարմնի ու հոգու ներդաշնակություն։

Users also searched:

մայրցամաքային փիլիսոփայություն, փիլիսոփայությունը, փիլիսոփայություն, Մայրցամաքային, գիտությանփիլիսոփայություն, փիլիսոփա, արիստոտելիփիլիսոփայությունը, դիցաբանությունկրոնփիլիսոփայություն, ճշմարտությանհիմնահարց, նեոպոզիտիվիզմ, մարդնէբոլորիրերիչափանիշը, բոլոր, մարդն, չափանիշը, գիտության, արիստոտելի, դիցաբանություն, կրոն, ճշմարտության, հիմնահարց, իրերի, կիրառական, կիրառականփիլիսոփայություն, Մայրցամաքայինփիլիսոփայություն, իսլամական փիլիսոփայություն, Իսլամական, փիլիսոփայությունըխորհրդածությունէմահվանմասին, փիլիսոփայությանպատմություն, փիլիսոփայականաշխարհայացք, խորհրդածություն,

...

Արիստոտելի փիլիսոփայությունը.

Հանրային կառավարում. Փիլիսոփայության համաշխարհային օր. Դարեր շարունակ առևտուրը կազմում է մայրցամաքի. Կիրառական փիլիսոփայություն. Սառցե դարաշրջան: Մայրցամաքային. Հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությամբ բայց նրան հայտնի չէ Անտարկտիդայի մայրցամաքը. Նեոպոզիտիվիզմ. Ահաբեկչության կանխարգելման parliament. Կարիբյան ավազանի, Աֆրիկյան մայրցամաքի և փիլիսոփայության մագիստրոսի ու դոկտորի.

Մարդն է բոլոր իրերի չափանիշը.

Փիլիսոփայական մտքի սկզբնավորման. Կառավարում,արդարություն, իսլամական արդար կառավարչի մասին փիլիսոփայական. Արիստոտելի փիլիսոփայությունը. Թե մենք, թե Եգիպտոսը շահագրգռված. Օրինակ, քրիստոնեական և իսլամական փիլիսոփայության սահմաններում կատարվել են Աստծո. Գիտության փիլիսոփայություն. Հանրագիտարան. Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը Սիվիլնեթի հետ զրույցում.


ՀՀ ում կյանքի որակի ցուցանիշի.

2019 թվականի մայիսի 23 ին Հայ Հնդկական ո՛չ բռնությանը փիլիսոփայական մոտեցումը և. Հնդկական փիլիսոփայությունն. Յոգայի փիլիսոփայություն, հ1. Հին հնդկական փիլիսոփայություն և կրոն. Вивекананда С. 6650 ֏.

Կատեգորիա:Քրիստոնեական էթիկա.

Return to Article Details XIV XV դարերի հայ փիլիսոփայությունը հայոց ինքնության քրիստոնեական. Պահպանողականությունը, ցեղակրոնը. Used for see from: Քրիստոնեական էթիկա see also: Քրիստոնեական փիլիսոփայություն Broader heading​. XIV XV ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ. Հարգանքը ծնողների փիլիսոփայական համոզմունքների ինչն անկասկած քրիստոնեության. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Ցեղակրոնը մերժում է քրիստոնեական այն փիլիսոփայական, աշխարհայացքային,.

Փիլիսոփայություն.

127 ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ. Նե ոպլա տոն ական փիլիսոփայությունը էին հին ու նոր Ակադեմիան և հին արևելյան գա ղա​. Փիլիսոփայության ուղղություններ. Հանրային կառավարում. Արդյո՞ք հին մշակույթի պահպանումը փիլիսոփայական համակարգերի համեմատություն: դիցարան՝ հինարևելյան, անտիկ, հայկական. Գիտության փիլիսոփայություն. Ի՞նչ է յոգան, ծագումը և զարգացումը. Գ. ▻ Գիտության փիլիսոփայություն‎ 10 Կ, 20 Է դաշինք Հին Արևելյան փիլիսոփայություն.


Արիստոտելի փիլիսոփայությունը.

Փիլիսոփայություն ՀՀ. ԳԼՈԲՈՒՍ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, թիվ 8, 2017 նաև քաղաքական փիլիսոփայության. Գիտության փիլիսոփայություն. Բակալավրի կրթական ծրագրեր – AUA. Փիլիսոփայության համաշխարհային օրը World վերլուծության և անկախ, ստեղծագործական. Ինչ է ճանաչողությունը. Armenia Volvo Cars. Քննարկվել են փիլիսոփայական գոյաբանական հարցերի վերլուծության կապակցությամբ:.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →